Back

ⓘ Računarstvo
                                               

Informatika

Informatika jeste nauka koja se bavi strukturiranjem, obradom i prenosom informacija. Pojam informatika je nastao spajanjem riječi inform acija i autom atika. Informatika i računarstvo nisu potpuno iste stvari, iako su veoma usko vezane jer se bave istim ili sličnim tematikama. Informatika se danas uglavnom ubraja u inženjerske ili tehničke nauke. Ona ima nezanemariv dio tema koje su isključivo teoretske prirode. Informatika je, kao i matematika, mnogo širi pojam u odnosu na računarstvo. Postoji problem i sa terminima u raznim jezicima zbog uske vezanosti informatike i računarstva, tako da ...

                                               

Distribuirano računarstvo

U računarskoj nauci se pojam Distribuirano računarstvo koristi za oblast koja proučava distribuirane sisteme. Distribuirani sistem se sastoji od više samostalnih računara koji komuniciraju putem računarske mreže. Računari medusobno djeluju sa namjerom da postignu zajednički cilj. Računarski program koji radi u distribuiranom sistemu se zove distribuirani program, i distribuirano programiranje je proces pisanja takvih programa. Distribuirano računarstvo se takoder odnosi na korištenje distribuiranih sistema za rješavanje računarskih problema. U distribuiranom računarstvu se problem dijeli n ...

                                               

Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku je mogućnost pristupanja na zahtjev resursima računarskih sistema, posebno resursima pohrane podataka i računarske snage, a bez direktnog aktivnog upravljanja od strane korisnika, najčešće putem javnog interneta. Pojam se općenito koristi za opisivanje podatkovnih centara dostupnih mnogim korisnicima putem Interneta. Oblaci mogu biti ograničeni na jednu organizaciju oblak jednog preduzeća, ili biti dostupan mnogim organizacijama javni oblak, ili kombinacija oba hibridni oblak. Dostupnost mreža visokog kapaciteta, jeftinih računara i uredaja za skladištenje podataka, ka ...

                                               

Evoluciono računarstvo

Evoluciono računarstvo je vrsta računarstva ili grana vještačke ineligencije koja se bavi simulacijom evolucije na računaru, odnosno bioloških kategorija: gen, hromosom, individua, vrsta, ekosistem. Ima tendenciju kretanja k novoj filozofiji mašinske inteligencije.

                                               

Objekt (računarstvo)

Računarski objekat je konkretna reprezentacija klase u računarskom programu. Odnos klase i objekta u računarstvu je poput odnosa arhitektonskog nacrta zgrade, po kojoj graditelj, tj. izvodač radova je u stanju da izgradi objekat te zgrade. Primjer objekta u Java programskom jeziku: // Deklaracija klase Osoba u datoteci Osoba.java public class Osoba { /** * Javni konstruktor engleski constructor sa kojim se prave objekti ove klase. */ public OsobaString imeArg { this.ime = imeArg; }. private String ime; } Upotreba ove klase u nekoj drugoj klasi bi onda bila sljedeća: Osoba dino = new Osoba" ...

                                               

Podaci (računarstvo)

Podaci su svaka sekvenca od jednog ili više simbola kojoj je dato značenje odredenim aktima tumačenja. Podacima je neophodna interpretacija da bi postali informacije. Za prevodenje podataka u informacije mora se uzeti u obzir nekoliko poznatih faktora. Uključene faktore odreduje kreator podataka i željene informacije. Izraz metapodaci koristi se za referenciranje podataka o datim podacima. Metapodaci mogu da budu podrazumijevani, precizirani ili dati. Podaci koji se odnose na fizičke dogadaje ili procese takode imaju vremensku komponentu. U skoro svim slučajevima ova vremenska komponenta s ...

                                     

ⓘ Računarstvo

Računarstvo jest svaka aktivnost koja koristi računare za upravljanje, obradu i razmjenu informacija. Uključuje razvoj hardvera i softvera. Glavne računarstvene discipline su računarski inženjering, softverski inženjering, računarsku nauku, informacione sisteme i informatičku tehnologiju.

                                     

1.1. Historija Početak računarstva

Računarstvo je nastalo u 19. vijeku razmišljanjem Charlesa Babbagea, koji je zamislio mašinu koja bi uzimala podatke, obradivala ih na neki način i prikazivala rezultate korisniku. Mašinu je zamislio kao mehanički stroj, iako računari danas ne rade na tom principu, postoji povezanost modernih računara s njegovim pionirskim idejama.

 • Binarni sistem – danas skoro svaki računar koristi binarni brojni sistem, koji se sastoji samo od jedinica i nula, što je za računar jednostavno: 1 – ima struje, 0 – nema struje. Sistem koji ima deset cifara 0 – 9 zove se dekadni, a postoje pretpostavke da su Babilonci koristili heksadecimalni sistem od šesnaest cifara. Babbage je imao ideju korištenja bušenih kartica za svoj računar, a upravo to se i koristilo za pohranjivanje podataka dok se nije otkrilo magnetno zapisivanje.
 • Osnovna ideja – ulazno/izlazni sistem u kojem dajemo računaru da obradi podatke, kažemo mu na koji način da ih obradi, koje računar obradi i prikaže rezultate na nekom od izlaznih uredaja.

Prvi funkcionalni računar, u današnjem smislu, napravio je njemački izumitelj Konrad Zuse 1941. godine. Programski kod mašina je primala putem bušenih kartica i imala samo ograničenu mogućnost programiranja. Računar je radio pomoću električnih releja i imao je odvojenu radnu memoriju i ulazno/izlazni sistem. U to vrijeme računari su bili ogromni, veličine jedne prosječne kuće, te su se najčešće koristili za vojne svrhe.

Za grafički prikaz hronologije računarstva pogledati: Hronologija historije računarstva.

                                     

1.2. Historija Podjela po generacijama

Računari se po historijskom razvoju, takoder, dijele na generacije, shodno tehnološkom napretku. Svaku noviju generaciju obilježava bitno manje zauzimanje prostora i veća brzina izvršavanja, bolja pouzdanost i slično.

 • Prva generacija računara
1937. do 1958. - temeljna jedinica izrade računara je elektronska cijev.
 • Druga generacija računara
1959. do 1963. - temeljna jedinica izrade računara je tranzistor.
 • Treća generacija računara
1964. do 1971. - temeljna jedinica izrade računara je integrirani sklop.
 • Četvrta generacija računara
1971. do danas - temeljna jedinica izrade računara je procesor.
 • Peta generacija računara
Današnji i budući računari, zasnovani na vještačkoj inteligenciji AI.
                                     

2. Definicije

Udruženje za računarske mašine engleski: Association for Computing Machinery, skraćeno ACM definiše pet pod disciplina računarstva:

 • Računarska nauka.
 • Računarski inženjering.
 • Informaciona tehnologija.
 • Softverski inženjering.
 • Informacioni sisteme.
                                     

3. Računar

Računar je mašina koja rukuje podacima po uputstvu skupa naredbi koji nazivamo računarski program. Program ima izvršnu formu koju računar koristi za izravno izvršavanje naredbi. Isti program u svom ljudski čitljivom izvornom kodu omogućuje programeru da napravi redoslijed koraka koji nazivamo algoritam.

Izvršni proces obavlja naredbe u računarskom programu. Naredbe izražavaju računanja koje računar obavlja, koje potom pokreću niz radnji.

                                     

3.1. Računar Računarski softver i hardver

Računarski softver jest skup računarskih programa i srodnih podataka koji pružaju naredbe računaru šta i kako treba da uradi odredeni zadatak. Softver se odnosi na jedan ili više računarskih programa i podataka koji se čuvaju u pohrani računara za neke svrhe. Programski softver obavlja funkciju programa direktnim davanjem instrukcija za hardver računara ili služi kao ulaz za neki drugi dio softvera.

                                     

3.2. Računar Aplikativni softver

Aplikativni softver jest računarski softver napravljen za obavljanje odredenih zadataka. Primjeri uključuju poslovni softver, računovodstveni softver, uredske pakete, grafički softver i softvere za reprodukovanje medija. Aplikacije mogu doći u paketu sa računarom i njegovim sistemskim softverom ili se mogu dobaviti odvojeno.

Aplikativni softver nije isto što i sistemski softver, koji upravlja hardverskim mogućnostima računara i služi aplikativnom softveru.

                                     

3.3. Računar Sistemski softver

Sistemski softver jest računarski softver napravljen za upravljanje i kontrolu računarskog hardvera i za pružanje platforme za pokretanje aplikativnog softvera. Sistemski softver uključuje operativne sisteme, uslužni softver, upravljačke programe uredaja, prozorske sisteme i firmver. Razvojni alati kao što su kompajleri, linkeri i debuggeri svrstavaju se u sistemski softver.

                                     

3.4. Računar Računarska mreža

Računarska mreža jest skup medusobno povezanih hardverskih uredaja i računara komunikacijskim kanalima koji omogućavaju razmjenu resursa i informacija.

Mreže se mogu podijeliti na više načina, kao što su vrsta medija korištena za prenos podataka, vrsta komunikacijskog protokola koji se koristi, veličina mreže, topologija i organizacijski opseg.

Komunikacijski protokoli odreduju pravila i formate podataka za razmjenu informacija u računarskoj mreži i daju osnovu za mrežno programiranje. Poznati komunikacijski protokoli su Ethernet, hardverski standard koji je sveprisutan u lokalnim mrežama i Internet Protocol Suite koji odreduje skup protokola za mrežno umrežavanje.

Umrežavanje računara ponekad se smatra poddisciplinama elektrotehnike, telekomunikacija, računarske nauke, informatičke tehnologije ili računarskog inženjerstva, jer se oslanja na teorijsku i praktičnu primjenu ovih disciplina.

                                     

3.5. Računar Internet

Internet je svjetski sistem medusobno povezanih računarskih mreža koji koriste standardni paket internetskih protokola TCP/IP za serviranje milijardi korisnika koji se sastoji od miliona privatnih, javnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža od lokalnog do svjetskog opsega, koje su povezane nizom elektronskih, bežičnih i optičkih mrežnih tehnologija. Internet sadrži veliku paletu informativnih resursa i usluga, poput medusobno povezanih hipertekst dokumenata na World Wide Webu i infrastrukture e-pošte.

                                     

3.6. Računar Računarsko programiranje

Programiranje računara je proces pisanja, testiranja, uklanjanja greški i održavanja izvornog koda i dokumentacije računarskih programa. Izvorni kod napisan je programskim jezikom, koji kao umjetni jezik je često restriktivan i zahtjevniji od prirodnih jezika, ali je lako razumljiv računaru. Svrha programiranja je ostvariti željeno ponašanje računara.

                                     

3.7. Računar Računarski programer

Računarski programer ili koder je osoba koja piše računarski softver. Pojam računarski programer može se odnositi na stručnjaka za jedno područje računarskog programiranja ili na stručnjaka koji piše kod za mnoge vrste softvera. Izraz programer može se koristiti za označavanje softverskog programera, softverskog inženjera, računarskog naučnika ili softverskog analitičara. Obično ljudi u ovim profesijama posjeduju i druge softverske inženjerske vještine, osim programiranja.

                                     

3.8. Računar Računarska industrija

Računarsku industriju čine sve firme koje su uključene u razvoj računarskog softvera, dizajn računarskog hardvera i infrastrukture računarskih mreža, proizvodnju računarskih komponenti i pružanje usluga informacione tehnologije, uključujući administraciju i održavanje sistema.

                                     

3.9. Računar Softverska industrija

Softverska industrija uključuje firme koje se bave razvojem, održavanjem i objavom softvera. Ova industrija takoder uključuje softverske usluge, kao što su obuka, dokumentacija i savjetovanje.

                                     

4.1. Poddiscipline računarstva Računarski inženjering

Računarski inženjering je disciplina koja objedinjuje nekoliko područja elektrotehnike i računarske nauke potrebnih za razvoj računarskog hardvera i softvera. Računarski inženjeri su obično obučeni u poljima elektronskog inženjerstva ili elektrotehnike, dizajna softvera i hardversko-softverske integracije. Računarski inženjeri uključeni su u brojne hardverske i softverske aspekte računarstva, od dizajna pojedinačnih mikroprocesora, ličnih računara i superračunara.

                                     

4.2. Poddiscipline računarstva Softverski inženjering

Softverski inženjering je primjena sistematskog, discipliniranog, mjerljivog pristupa dizajnu, razvoju, radu i održavanju softvera, odnosno primjena inženjeringa na softver. Razvoj softvera je dosta korišteniji i općenitiji pojam koji nužno ne uključuje inženjersku paradigmu. Prihvaćeni pojmovi softverskog inženjeringa kao inženjerske discipline navedeni su Software Engineering Body of Knowledge SWEBOK koji je postao medunarodno prihvaćen standard ISO/IEC TR 19759: 2015.

                                     

4.3. Poddiscipline računarstva Računarska nauka

Računarska nauka jest naučni i praktični pristup računanju i njegovoj primjeni. Računarski naučnik se specijalizuje za teoriju računanja i dizajn računarskih sistema.

Potpolja nauke se dijele na praktične tehnike za njegovu primjenu i primjenu u računarskim sistemima i čisto teorijska područja. Neki, poput teorije kompleksnosti računanja, koji proučava osnovna svojstva računskih problema, vrlo su apstraktni, dok drugi, poput računarske grafike, naglašavaju aplikacije u stvarnom svijetu. Na primjer, teorija programskih jezika proučava pristupe opisu računanja, dok sama studija računarskog programiranja istražuje različite aspekte upotrebe programskih jezika i složenih sistema. Interakcija izmedu čovjeka i računara fokusira se na izazove u korištenju računara i računanja koji će biti pristupačni i upotrebljivi ljudima.

                                     

4.4. Poddiscipline računarstva Informacioni sistemi

Informacioni sistemi su integrisani skup komponenti za sakupljanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija.

Ova disciplina spaja poslovanje i računarske nauke koristeći teoretske temelje informacija i računanja kako bi proučavali različite poslovne modele i srodne algoritmičke procese u okviru računarske nauke.

                                     

4.5. Poddiscipline računarstva Informaciona tehnologija

Informaciona tehnologija IT jest primjena računara i telekomunikacijske opreme za pohranu, dohvaćanje, prenos i manipulaciju podacima, često u kontekstu poslovanja ili poduzetne aktivnosti. Izraz se uobičajeno koristi kao sinonim za računare i računarske mreže, ali obuhvaća i druge tehnologije distribucije informacija kao što su televizija i telefoni. Srodne industrije informacionoj tehnologiji su industrije računarskog hardvera, softvera, elektronike, poluprovodnika, interneta, telekomunikacijske opreme, e-trgovine i računarskih usluga.

                                     

4.6. Poddiscipline računarstva Sistemska administracija

Sistemski administrator je osoba zaposlena za održavanje i upravljanje računarskim sistemom ili mrežom. Dužnosti administratora sistema su opsežne i mogu se značajno razlikovati od jedne do druge organizacije. Sistemski administratori su obično zaduženi za instaliranje, podršku i održavanje servera ili drugih računarskih sistema, te planiraju lii odgovaraju na prekide u radu i druge probleme. Ostale dužnosti mogu uključivati pisanje skripti ili osnovno programiranje, upravljanje projektima vezanim za računarske sisteme, nadgledanje ili obučavanje računarskih operatora ili savjetovanje za računarske probleme izvan znanja osoblja tehničke podrške.

                                     

5. Istraživanje i nove tehnologije

DNK računarstvo i kvantno računarstvo područja su aktivnog istraživanja i hardvera i softvera. Potencijalna infrastruktura za buduće tehnologije uključuje DNK origami na fotolitografiji i kvantne antene za prenos informacija izmedu ionskih zamki.

Uredaji na bazi optičkih vlakana koji se već koriste za prenos podataka na velikim udaljenostima, nalaze primjenu i podatkovnim centrima za visoko performansno računanje. IBM je stvorio integralno kolo s elektroničkom i optičkom obradom informacija u jednom čip nazvan "CMOS-integrisani nanofotonik" ili CINP CMOS-integrated nanophotonics.

Još jedna grana istraživanja je spintronika. Ta tehnologija možda bude u mogućnosti ponuditi računarsku snagu i pohranu bez stvaranja toplote. Neka istraživanja idu u pravcu hibridnih čipova koja bi mogla spojiti fotoniku i spintroniku.

                                     

5.1. Istraživanje i nove tehnologije Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku omogućava korištenje računarskih resursa, poput server ili aplikacija. Obično se nudi kao usluga što ga čini primjerom softvera kao usluge, platforme kao usluge i infrastrukture kao usluge ovisno o tome koja se funkcionalnost nudi. Ključne karakteristike uključuju pristup na zahtjev, široki pristup mreži i mogućnost brzog skaliranja resursa.

                                     

5.2. Istraživanje i nove tehnologije Kvantno računarstvo

Kvantno računarstvo područje je istraživanja koje okuplja discipline računarske nauke, teoriju informacija i kvantnu fiziku. Ideja da je informacija osnovni dio fizike relativno je nova, ali čini se da postoji čvrsta veza izmedu teorije informacija i kvantne mehanike. Dok je tradicionalno računarstvo bazirano na binarnom sistemu jedinica i nula, kvantno računanje koristi kubite.

                                     
 • mogu biti iskorišteni za izvodenje operacija nad ovim podacima. Kvantno računarstvo je začeto početkom ranih 1980 - tih godina kvantnim mehaničkim modelom
 • Polimorfizam biofizika načini vezivanja molekula masti Polimorfizam računarstvo osobina programskog jezika Polimorfizam mineralogija Ovaj članak
 • bezopasni jer pokušaj iskorištavanja nekog sigurnosnog propusta na računaru nije mogao biti izveden. Virus računarstvo Trojanski konj računarstvo
 • nalazi u Kampusu Univerziteta u Sarajevu. Fakultet ima sljedeće odsjeke: Računarstvo i Informatika RI Elektroenergetika EE Telekomunikacije TK Automatika
 • objekata ili dogadaja na njihovo korištenje ili posljedice. Funkcija računarstvo podprogram koji implementira neku matematičku funkciju. Gramatička
 • Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je počela sa radom 13.01.2012. godine, na osnovu Rješenja o ispunjenosti
 • jedan od najstarijih programskih jezika, Lisp je uveo mnoge ideje u računarstvo uključujući stablaste podatkovne strukture, automatsko upravljanje memorijom
 • U računarstvu pokretanje engleski: booting jest proces pokretanja računara. Učitavanje može biti pokrenuto od strane hardvera, kao što je pritisak
 • mikroprocesor arhitektura stvorena 1991. godine u kooperaciji Apple računarstvo IBM i Motorola poznata sa nadimkom AIM. Prvobitno namjenjena isključivo
 • napraviti zavidne pomake na mnogim poljima, ali najzapaženija područja su računarstvo elektrotehnika, matematika i fizika. Godine 1925. osniva se Bell Telephone
 • U računarstvu biblioteka predstavlja kolekciju nepromjenljivih resursa koju koriste programski jezici, npr. za razvoj softvera. Biblioteke mogu da sadrže
                                               

Poredenje optičkih medija za pohranu podataka

Mnogi optički mediji za pohranu podataka izgledaju slično. Oni se medutim u tehničkom pogledu znatno razlikuju. Sljedeća tabela omogućuje pregled tehnike najpoznatijih optičkih nositelja podataka; CDa, DVDa, HD-DVDa, Blu-ray Disca i HVDa.

Users also searched:

fsre naslovnica, www fsre sum ba,

...

Starenzo Selimagic Eleketrotehniča škola Bihać Računarstvo.

Naslov, Mogućnosti primjene cloud computing računarstvo u oblaku. Izdavač, Panevropski univerzitet Apeiron. Mjesto izdavača, Banja Luka. Bibliotečka. Informatika osnovi informatike računarstvo,računari,kompju. TUZLA Namik Hrle: Umjetna inteligencija i računarstvo u oblaku kao pokretači digitalne transformacije FOTO. By radiokam12. 2019 11 14. in Made in BiH. Era superkompjutera: Microsoft će transformisati Oslobodenje. Ovo je nezvanični forum smera Računarstvo i informatika visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Ovde smo se okupili da bi se družili i razmenjivali.


...