Back

ⓘ Hronologija klasične mehanike
                                               

Dinamika

Dinamika je područje klasične mehanike koja proučava djelovanje sila na kretanje tijela, čime se razlikuje od statike, koja proučava samo sile i kinematike koja proučava samo kretanje, bez obzira na uzrok koji je doveo do tog kretanja. To je, ujedno, i ključna razlika izmedu kinematike i dinamike.

                                               

Fizika

Fizika phusikḗ "poznavanje prirode"; φύσις, phúsis "priroda") je prirodna nauka koja uključuje proučavanje materije i njenog kretanja kroz prostor i vrijeme, zajedno sa povezanim pojmovima kao što su energija i sila. Jedna od najosnovnijih naučnih disciplina i glavni cilj fizike je shvatiti ponašanje svemira. Fizika je jedna od najstarijih akademskih discilina, možda i najstarija ukoliko joj se priključi i astronomija. U posljednja dva milenijuma, fizika je dio prirodne filozofije zajedno sa hemijom, biologijom, i pojedinim granama matematike, ali tokom naučne revolucije u 17. stoljeću, pr ...

                                               

Isaac Newton

Isaac Newton bio je engleski fizičar, matematičar i astronom. Mnogi ga smatraju jednim od najutjecajnijih i najvažnijih naučnika svih vremena i ključnom figurom u naučnoj revoluciji. Njegovo djelo Matematički principi prirodne filozofije, prvi put objavljeno 1687. godine, postavlja temelje najvećem dijelu klasične mehanike. Newtonova Principia koja je formulisala zakone kretanja i univerzalne gravitacije, predstavljala je preovladujući pogled naučnika na fizički svemir u naredna tri vijeka. Nakon Keplerovog izvodenje zakona planetarnog kretanja iz njegovog matematičkog opisa gravitacije, N ...

                                               

Newtonov zakon gravitacije

Newtonov zakon gravitacije definiše da svaka čestica u svemiru privlači drugu česticu silom koja je direktno proporcionalna proizvodu njihove mase i obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti izmedu njihovih centara. Ovo je opći fizikalni zakon dobijen na osnovu empirijskih opažanja po onome što je Isaac Newton nazvao induktivnim obrazloženjem. Zakon je dio klasične mehanike i formulisan je u Newtonovom djelu Matematički principi prirodne filozofije, prvi put objavljenom 5. jula 1686. godine. Kada je ovo Newtonovo djelo predstavljeno englesko Kraljevskom društvu 1686. godine, Robert Hooke ...

                                               

Inercija

Inercija ili tromost je jedno od osnovnih osobina svih čestica u svemiru koje imaju masu, tj. masa je mjera inercije tijela. Ta se osobina manifestuje kao opiranje tijela promjeni stanja kretanja, što je izrečeno prvim Newtonovim zakonom. U osnovi, to znači da bi se tijelu promijenio intenzitet brzine i/ili smjer brzine, na to tijelo mora djelovati sila. Uočimo da za promjenu smjera kretanja nije potrebna i promjena intenziteta brzine. Opiranje promjeni stanja kretanja očituje se u pojavi inercijalne sile koju tijelo "osjeća" prilikom ubrzavanja i/ili prilikom kretanja po nepravolinijskoj ...

                                               

Statika

Statika je grana fizike koja se bavi analizom sila opterećenja, momentom u fizikalnim sistemima, koji se nalaze u statičkoj ravnoteži, tj. u stanje gdje se relativne pozicije podsistema ne mijenjaju u toku nekog perioda, ili gdje komponente i strukture miruju pod dejstvom neke vanjske sile. Kada se postigne statička ravnoteža, sistem ili miruje ili se kreće konstantnom brzinom preko svog centra mase. Po drugom Newtonovom zakonu, ovo implicira da je ukupna zbor svih sila i zbir svih momenata svakog tijela u sistemu jednak nuli, što znači da uvijek postoji sila suprotna sili, koja djeluje na ...

                                               

Sila

U fizici, sila je bilo kakva interakcija, bez suprostavljanja, koja će promjeniti kretanje objekta. Drugim rječima, sila može uzrokovati promjenu brzine objekta sa masom, npr. da ubrzava. Sila se može opisati i intuitivnim konceptima kao što su guranje i povlačenje. Sila ima i jačinu i smjer, što je čini vektorskom veličinom. Mjeri se u njutnima i predstavlja se simbolom F.

                                               

Snaga

Snaga je izvršeni rad u jedinici vremena ili promjena energije u jednici vremena. Oznaka u fizici za snagu je P. Ako uzmemo A kao oznaku za rad, t oznaku za vrijeme, a ΔE kao oznaku za promjenu energije imao slijedeću formulu za izračunavanje snage: P = A t = Δ E t {\displaystyle P={A \over t}={\Delta E \over t}} Iz ove formule možemo naći jedinicu za snagu: P = 1 J s = 1 W vat {\displaystyle P=1\,{\rm {\frac {J}{s}}}=1\,{\rm {W}}~{\text{vat}}} Jedinica za snagu vat. dobila je ime po engleskom fizičaru Jamesu Wattu. Jedan vat jednak je količniku jednog džula J, jedinice za rad i energiju, ...

                                               

Ugaona količina kretanja

Ugaona količina kretanja je vektorska fizikalna veličina koja postoji kod kružnog kretanja. Za materijalnu tačku mase m, koja se kreće brzinom v, definiše se kao vektorski proizvod radijus vektora r i količine kretanja p: L → = r → × p → = r → × m v → {\displaystyle {\vec {L}}={\vec {r}}\times {\vec {p}}={\vec {r}}\times m{\vec {v}}} Za kruto se tijelo, može prikazati kao proizvod momenta inercije tijela i ugaone brzine ω: L → = I ⋅ ω → {\displaystyle {\vec {L}}=I\cdot {\vec {\omega }}} Za ovu se veličinu u literaturi koristi veliki broj različitih naziva: moment količine kretanja, moment ...

                                     

ⓘ Hronologija klasične mehanike

Hronologija klasične mehanike obuhvata sva značajnija dogadanja i pronalaske koji se desili od samih početaka klasične mehanike do savremenog doba. S obzirom na vremenske periode razvoja, hronologija klasične mehanike se može podijeliti na dva dijela: ranu ili antičku mehaniku i klasičnu mehaniku koja se često naziva i Newtonova mehanika, nazvana u čast velikog naučnika Isaaca Newtona, jednog od najzaslužnijih za razvoj ove naučne discipline.

                                     

1. Rana mehanika

 • 1581. - Galileo Galilei navodi vremensko svojstvo klatna;
 • 1658. - Christiaan Huygens eksperimentalno dolazi do zaključka da loptice postavljene bilo gdje unutar obrnute cikloide dodu do najniže tačke cikloide istovremeno i time eksperimentalno dokazao da je cikloida izohrona;
 • 4. vijek p.n.e. - Aristotel pronalazi sistem Aristotelove fizike koja je poslije u velikoj mjeri odbijena;
 • 6. vijek - Johan Filopon navodi da će dvije lopte vrlo različitih težina pasti skoro istom brzinom. On stoga testira princip ekvivalentnosti;
 • 14. vijek - Oksfordski mislioci i francuski saradnici dokazuju teoriju srednje brzine;
 • 1638. - Galileo Galilei objavljuje djelo Razgovori i matematički prikazi dva nova znanja u mehanici pri čemu misli na nauku o materijalima i kinematiku, gdje izmedu ostalog razvija i Galijejevu transformaciju;
 • 1676. - 1689. - Gottfried Leibniz razvija koncept vis viva žive sile, ograničenu teoriju Zakona očuvanja energije;
 • 1100. - 1138. Ibn Badždže otkriva koncept reakcije sile;
 • 260. godine p.n.e. - Arhimed proučava principe poluge i definiše zakon kasnije nazvan po njemu Arhimedov zakon;
 • 60. godine - Heron, matematičar i inženjer iz Aleksandrije piše djela Metrika i Mehanika o tome kako podići teže predmete i Pneumatika o mašinama koje radi na principu pritiska fluida;
 • 1668. - John Wallis predlaže zakon o količini kretanja;
 • 16. vijek - Domingo de Soto predlaže teoriju kojom se sugeriše da tijela koja padaju kroz homogeni medij jednako ubrzavaju. Soto, medutim, nije predvidio mnoge kvalifikacije i poboljšanja sadržane u Galileovoj teoriji tijela koja padaju. Osim toga, na primjer, nije prepoznao, kao Galileo, da bi tijelo padalo pri strogo jednakim ubrzanjem samo u vakuumu, i da bi u drugom slučaju eventualno postiglo jedinstvenu terminalnu brzinu;
 • 1121. - Ebu Feth el Hazini objavljuje djelo Knjiga balansa mudrosti, u kojoj razvija principe gravitacije pri čemu predlaže koncept koji se zasniva na tome da vrijednost gravitacije zavisi od rastojanja u odnosu na centar univerzuma. aof gravity at-a-distance. He suggests that the gravity varies depending on its distance from the center of the universe, u ovom slučaju Zemlje;
 • 1645. - Ismael Bullialdus tvrdi da gravitacija slabi kao inverzni kvadrat udaljenosti;
 • 4. vijek p.n.e. - Babilonski astronomi odreduju Jupiterov položaj koristeći teoremu srednje brzine;
 • 1340. - 1358. - Jean Buridan razvija teoriju impetusa;
 • 1021. - El-Biruni koristi ortogonalne koordinate za opisivanje položaja tačke u prostoru. Na taj način je odredio i položaje mnogih grdova širom muslimanskog svijeta;
 • 14. vijek - Nicole Oresme izvodi zakon koji je zasnovan na vremenskim razmacima za jednako ubrzane promjene. Medutim, Oresme smatra ovo otkriće kao čisto intelektualnu vježbu koja nema relevantnost za opis bilo kakvog prirodnog fenomena, pa samim tim nije uspio da prepozna bilo kakvu vezu sa kretranjem ubrzavajućeg tijela;
 • 1589. - Galileo Galilei koristi kotrljanje kugli niz nagnutu ravan kako bi objasnio da različite težine padaju sa istim ubrzanjem;
 • 1500. - 1528. - Al-Birjandi razvija teoriju kružne inercije kako bi objasnio Zemljinu rotaciju;
 • 350. godine - Temistije zaključuje da je statičko trenje veće vrijednosti u odnosu na kinetičko trenje;
 • 1651. - Giovanni Battista Riccioli i Francesco Maria Grimaldi otkrivaju Coriolisov efekat, tj. Coriolisovu silu;
 • 1100. - 1165. - Ebu Barakat el Bagdadi otkriva da je sila proporcionalna ubrzanju a ne brzini što predstavlja fundamentalni zakon klasične mehanike;
 • 1000. - 1030. godine - Alhazen i Ibn-Sina razvijaju koncepte inercije i količine kretanja, značajne koncepte mehanike;
                                     

2. Formiranje klasične mehanike ponekad se naziva i Newtonova mehanika

 • 1696 - Johann Bernoulli predstavlja cikloidu kao rješenje brahistohrone krive;
 • 1690. - Jacob Bernoulli predstavlja cikloidu kao rješenje tautohrone krive;
 • 1707. - Gottfried Leibniz vjerovatno razvija princip najmanje akcije;
 • 1687. - Isaac Newton objavljuje djelo Matematički principi prirodne filozofije engleski: Mathematical Principles of Natural Philosophy u kojem formuliše Newtonove zakone kretanja i Newtonov zakon gravitacije;
                                     
 • Klasična mehanika je jedna od dvije glavne podoblasti mehanike koja se bavi skupom fizikalnih zakona koji regulišu i matematički opisuju kretanje tijela
 • Dinamika je područje klasične mehanike koja proučava djelovanje sila na kretanje tijela, čime se razlikuje od statike, koja proučava samo sile i kinematike
 • Mehanika kontinuuma je oblast mehanike koja se bavi mehaničkim ponašanjem materijala koji su modelirani kao kontinuirana masa, a ne kao diskretne čestice
 • Kinematika je dio mehanike u kojem se proučavaju zakoni kretanja tačke i tijela pri čemu se ne uzimaju u obzir sile kao uzročnik promjene stanja kretanja
 • kao naprimjer Arhimeda koji je izveo nekoliko značajnih i tačnih zakona mehanike i hidrostatike. Tokom kasnog 16. vijeka, Galileo je uveo oglede kao način
 • prvi put objavljeno 1687. godine, postavlja temelje najvećem dijelu klasične mehanike Newtonova Principia koja je formulisala zakone kretanja i univerzalne
 • što je Isaac Newton nazvao induktivnim obrazloženjem. Zakon je dio klasične mehanike i formulisan je u Newtonovom djelu Matematički principi prirodne filozofije
 • rotacije usmjeren od osi prema sili. Opća teorija relativnosti Kinetička energija Newtonovi zakoni kretanja Klasična mehanika Posebna teorija relativnosti
 • parametara ravnoteže sile i momenti se svodi na proračun sistema jednačina. Mehanika čvrstih tijela Statička neodredenost Analiza otpornika Dinamika Termodinamika
 • Mora da je za vrijeme svog boravka u ovoj školi naučio gledati izvan mehanike jezika uočavajući ljepotu literature. Čitao je Ovidija koji je ostao omiljen

Users also searched:

...

45 46 Sarajevske Sveske.

Njegovi koreni se mogu naći u delima klasične ekonomske nauke, u струјања у оружју, XXII Југословенски конгрес теоријске и примеwене механике hronologija pojavljivanja u pravnoj teoriji tome posebno posvećenih tekstova, kao i. Monografiju Univerzitet u Sarajevu. Koristi Njutnove Newton zakone mehanike radi objašnjavanja kretanja tijela. 3. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE HISTORIJSKO VRIJEME I HRONOLOGIJA 1.b Reprodukuje plesnu koreografiju različitih djela klasične, tradicionalne i. Klasične i savremene teorije o razvoju društva kontroverze oko utopijskog i utopističkog Razvijanje stvaralačke sposobnosti za primjenu znanja mehanike i Polis i kolonizacija Mediterana hronologija, značajke urbanog.


...