Back

ⓘ Et-Tegabun
                                               

Sura

Sura jeste poglavlje u Kuranu. Sastoje se od ajeta i u Kuranu ih je ukupno 114. Njihov redoslijed u knjizi nije redoslijed po objavi, već po Muhammedovom nalogu, a njemu je takav redoslijed, kako se spominje u jednom hadisu, dostavio melek Džibril. Taj redoslijed ide otprilike po veličini, tako da duže sure dolaze na početku, a kraće na kraju Kurana.

                                               

Et-Talak

Sura Et-Talak jest 65. sura islamske knjige Kurana. Sastoji se od 12 ajeta i ubraja se u medinske sure, sure objavljene u Medini.

                                               

El-Munafikun

Sura El-Munafikun jest 63. sura islamske knjige Kurana. Sastoji se od 11 ajeta i ubraja se u medinske sure, sure objavljene u Medini.

                                               

Medinska sura

Medinska sura je sura Kurana koja je objavljena u Medini, nakon hidžre Muhammeda s.a.w.s. iz Mekke. Od ukupno 114 sura, zasigurno se zna da su njih 20 medinske, mekanskih je 82 dok se za preostalih 12 sura pouzdano ne zna mjesto objave. Pa ipak, najčešće se smatra da je broj medinskih sura 29, dok su preostale, njih 85 mekkanske sure.

Et-Tegabun
                                     

ⓘ Et-Tegabun

Sura Et-Tegabun je 64. sura svete islamske knjige Kurana. Sadrži 18 ajeta i spada u medinske sure.

Glavna tema sure je poziv na vjerovanje. Prethodna sura, sura El-Munafikun, baš kao što joj i naziv govori, kazuje o licemjerstvu i nedostatku imana što je u suprotnosti sa temom ove sure.

                                     

1. Sadržaj

U prvom dijelu sure, prvih 4 ajeta, slavi se Allahova dž.š. veličina gdje se kaže:

U ime Allaha, Svemilosnog,Milostivog!

1. "Allaha slavi i veliča ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Njemu vlast i Njemu pohvala pripada; On sve može!" 2. "On je Onaj Koji vas stvara, pa ima od vas i nevjernika, a ima od vas i vjernika. Sve što vi radite Allah dobro vidi." 3. "On je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i On vama obličje daje i likove vaše čini lijepim, i k Njemu je povratak."

4. On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete! Allah savršeno zna šta grudi kriju."

U drugom dijelu sure govori se o nevjernicima i njihovoj zabludi da neće biti proživljeni. SU tom smislu, spominje se i dan kada će se svi okupiti, tj. dan samoobmane Jevut-tegabun, što je jedan od termina za Sudnji dan.

U zadnjem dijelu, posljednjih 5 ajeta, Allah se obraća vjernicima i upućuje ih na vjerovanje a upozorava ih na pogubnost gramzljivosti i tvrdičluka. Oni koji se pokoravaju i udjeljuju, zasigurno će uspjeti.

                                     
  • Ez - Zarijat Et - Tur En - Nedžm El - Kamer Er - Rahman El - Vaki a El - Hadid El - Mudžadela El - Hašr El - Mumtahina Es - Saff El - Džumu a El - Munafikun Et - Tegabun Et - Talak Et - Tahrim
  • Sura Et - Talak arapski: الطلاق bosanski: Razvod braka jest 65. sura islamske knjige Kur ana. Sastoji se od 12 ajeta i ubraja se u medinske sure, sure
  • Prethodna sura: El - Džumu a Sura El - Munafikun Sljedeća sura: Et - Tegabun
  • El - Fatiha Er - Ra d Er - Rahman Es - Saff Et - Tegabun El - Mutaffifin El - Kadr El - Bejjine Ez - Zilzal El - Ihlas El - Felek En - Nas

Users also searched:

...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM.

2. odgovaraju a medicinska pomo i pravo na ortopedska pomagala radi lije ​enja i sura uje s drugim upanijskim zavodima osiguranja. Federalnim zavodom. Bosna i Hercegovina Vijeće ministara MINISTARSTVO SIGURNOSTI. 2 Svaki će zavod sura ivati s Ministarstvom pravde kako bi se osigurala medicinska sestra, a detaljniji liječnički pregled obavit će liječnik u roku od 24 sata. SURA KOJA NAS MOŽE UVESTI U DŽENNET: Pouka 29.džuza iz. Mubarek prva ramazanska džumma. Sura Kehf, učač Fatih Čolak. Medicinska kompanija. Strahote Sudnjeg dana Abdul Melik el Kulejjib. Knjiga. Sadake.


...