Back

ⓘ Kosti korijena šake
                                               

Čunasta kost

Čunasta kost je jedna od kostiju korijena šake u njemom zglobu sa podlakticom Nalazi se izmedu šake i podlaktice na palačnoj strani ručnog zgloba. Čini radijalnu granicu ini karpusnog tunela. To je najveća kost proksimalnog reda korijena šake, a njena duga os prolazi odozgo prema dolje, bočno i naprijed. Veličina joj je otprilike kao u prosječnog indijskog oraha.

                                               

Tunel korijena šake

Tunel korijena šake ili kanal korijena šake, odnosno karpusni tunel ili karpusni kanal – u anatomiji čovjeka – je prolazni put na dlanskoj strani zgloba šake, koji povezuje podlakticu sa srednjim dijelom duboke ravni dlana. Tunel grade kosti i vezivno tkivo. Kroz njega prolazi nekoliko tetiva i srednjih živaca. Kanal je uzak i kada bilo koji od devet dugih fleksorskih tetiva prolazi kroz njega bubre ili degeneriraju, sužavajući kanal, što često rezultira da srednji živac postaje zarobljen ili komprimiran. To opće zdravstveno stanje poznato je kao sindrom karpusnog tunela.

                                               

Kosti grane šake

Kosti grane šake ili metakarpus – u ||anatomija|anatomiji čovjeka" – formiraju srednji dio skeleta šake, izmedu falangi prstiju i kostiju korijena šake šakinog zgloba, koji predstasvlja vezu sa podlakticom. Kosti grane šake su ekvivalenti kostima grane stopala.

                                               

Graškolika kost

Graškasta kost ili graškolika kost je mala, dugmetasta kost u obliku graška koja se nalazi u zglobu korijena šake. Ona čini palčanu granicu tunela korijena šake.

                                               

Trapezna kost

Trapezasta kost ili trapezna kost velika višeugaona kost je kost korijena šake u njenom zglobu. Ona oblikuje rub lakatne kosti u tunelu korijena šake.

                                               

Polumjesečasta kost

Mjesečasta kost – ili poilumjesečasta kost – je kost korijena ljudske šake, koju odlikuju duboka konkavnost i srpaste konture. Nalazi se u centru proksimalnog reda kostiju korijena šake, koje leže izmedu lakatne kosti i žbice i šake. Polumjesečasta karpusna kost se nalazi izmedu bočnih čunaste i medijalne trouglaste kosti.

                                               

Trouglasta kost

Trouglasta kost – poznata i kao trougaona ili piramidna, a nekadašnja klinasta kost – se nalazi u korijenu šake, na medjialnoj strani njegovog proksimalnog reda, izmedu polumjesečaste i graškolike kosti. Ona je na strani lakatne kosti, ali se s njo ne zglobljava. Povezana je sa graškolikom kukastom i polumjesečastom kosti. Treća je po redu medu kostima korijena šake koje se najčešće lome.

                                               

Trapezoidna kost

Trapezoidna kost ili mala višeugaona kost je kost korijena šake tetrapoda, uključujući i čovjeka. To je najmanja kost u distalnom redu ovog zgloba. Može biti klinasta, sa širokim krajem na lednoj i uskim na dlanskoj površini. Ima četiri zglobne površine koje su odvojene oštrim rubovima. To je homologna kost sa "drugom distalnom kosti korijena stopala" kod gmizavaca i vodozemaca.

                                               

Kosti korijena stopala

Korijen stopala – kod četveronožaca – je skup od sedam zglobnih kostiju u svakom stopalu. Nalazi se izmedu donjeg kraja cjevanice sa lisnom kostii i grane stopala. Korijen stopala se zglobljava sa kostima grane, koje se zglobljavaju sa proksimalnim falangama prstiju. Zglob izmedu tibije i fibule iznad i korijena stopala ispod se naziva skočni zglob. Kod ljudi najveća kost u korijenu stopala tarsus je petna kost, koja je ležišna kost oslonca tjelesne težine u okviru pete stopala.

                                               

Glavičasta kost

Glavičasta kost je najveća kost u korijenu ljudske šake, a zauzima centar njenog zgloba. Iznad se ističe okruglasti dio njene glave, koju prihvata udubina koju formiraju čunasta i polumjesečasta kost. Suženi dio je vrat, a ispod njega slijedi tijelo kosti. Ovu kost se takoder imaju mnogi drugi sisari, pa je homologna sa "trećom distalnom kosti korijena šake" gmizavaca i vodozemaca.

                                               

Kukasta kost

Kukasta kost je kost korijena šake, koja se lahko razlikuje po svom kukastom obliku svog klinastog nastavka projiciranom dlanskke površine.

                                               

Šaka

Šake su dijelovi ruku koji služe za hvatanje člankovitim prstima na kraju ruku primata, kao što su ljudi, čimpanze i ostali veliki majmuni, te lemuri. Nekoliko drugih kičmenjaka, kao što su koale često se opisuje kao da imaju bilo "ruke" ili "šape" na prednjim udovovima. Medutim, šakom, u užem smislu se može smatrati samo ona koja struktura ima idiferenciranu pokretljivost prstiju sa sposobnošću manipulacije i prihvatanja. Područje prstiju su medu najgušćim područjima nervnih završetaka na tijelu i najbogatije receptorima čula dodira, tj. izvorima povratnih informacija, a imaju i najveću s ...

                                               

Kosti grane stopala

Kosti grane stopala su grupa od pet kostiju u stopalu, koje se nalaze izmedu kostiju korijena i zadnjeg/sredinjeg dijela stopala i članaka u prstima. U nedostatku pojedinih imena, ove kosti su numerirane u odnosu na medijanu stranu palca: prva, druga, treća, četvrta i peta metatarzusna kost. Ovim kostima su analogne kosti grane šake. Dužine kostiju grane stopala su u silaznom redoslijedu: druga, treća, četvrta, peta i prva.

                                               

Kockasta kost

Sa kockastom kosti je povezan samo jedan mišić: musculus tibialis posterior. On ima hvatište pod površinom kockaste kosti. Bojsen-Moller, Finn; Simonsen, Erik B.; Tranum-Jensen, Jorgen 2001. Bevægeapparatets anatomi jezik: Danish 12th izd. str. 293. ISBN 978-87-628-0307-7. CS1 održavanje: Nepoznati jezik link

                                               

Čunasta kost (stopalo)

Čunasta kost stopala čovjeka je jedna od kostiju korijena stopala. Njeno ime potiče od sličnosti ove ljudske kosti sa manjim brodom ili čamcem čunom, što je posljedica snažne udubljenosti proksimalne zglobne površine. Izraz navikulska kost ili navikulska kost šake je ranije koristila za čunastu kost šake, jednu od kostiju korijena šake. Čunasta kost stopala kod ljudi nalazi se na medijalnoj strani i proksimalno se zglobljava sa gležnjem, a distalno sa tri klinaste kosti i bočno sa kvadarskom. To je posljednja od kostiju stopala koja počinje okoštavanje i nema tendenciju da to učine do kraj ...

                                               

Podlaktica

Podlaktica je dio ruke izmedu lakta i šake. Iako ovaj dio tijela obično djeluje u interakciji sa laktom, ostvaruje i sopstvene pokrete pronacije uvrtanja, polupronacije i supinacije izvrtanja. To omogućavaju mišići podlaktice koji služe za: odmicanje abdukciju i primicanje addukciju šake, pronaciju i supinaciju, kao za ekstenziju opružanje i fleksiju pregicbanje šake i prstiju. Kroz podlakticu prolaze i po četiri snopa živaca i krvnih sudova: radijalni, srednji, lakatni i medukostni.

                                               

Prst

Prst je ud šake i stopala ljudskog tijela i tip organa za manipulacije i čulo dodira na šakama čovjeka i drugih primata. Ljudi normalno imaju pet prsta, sa kostima koje se nazivaju falange, na svakoj ruci izuzetak su polidaktilija, oligodaktilija i nedostatak prstiju. Prvi prst je palac, a zatim slijede kažiprst, srednji prst ili srednjak, prstenjak domali i mali prst. Prema različitim definicijama, palac se može nazvati prstom ili ne.

                                               

Fascija

Fascija od latinskog: "traka") je traka ili list vezivnog tkiva, prvenstveno kolagena, ispod kože koji se pričvršćuje, stabilizira, zatvara i odvaja mišiće i ostale unutrašnje organe. Fascija je klasificirana po slojevima, kao površinska fascija, duboka fascija i "visceralna", "parijetalna" ili utrobna fascija, ili po njihovoj funkciji i anatomskom položaju. Fascije su slične ligamentima i tetivama, jer imaju kolagen kao glavnu komponentu. Razlikuju se po svom položaju i funkciji: ligamenti se pridružuju jednoj kosti i drugoj kosti, tetive se spajaju s mišićima do kosti, a fascije okružuju ...

                                               

Politikin zabavnik

Politikin zabavnik je srbijanski i jugoslavenski časopis koji uživa kultni status u pop kulturi cijele bivše Jugoslavije. Prvi broj izašao je 28. februara 1939. U početku je štampan u obliku dnevnih novina, a izlazio je dvaput sedmično, utorkom i petkom. Trenutno izlazi jednom sedmično, i to petkom. Jednu trećinu časopisa čine stripovi, dok druge dvije sadrže članke o nauci, prirodi, historiji, muzici, interesantnim dogadajima iz života. Njihova osnovna karakteristika je ta da su često pisani u poučnom i zabavnom duhu. Slogan časopisa je Za sve od 7 do 107. U 2006. godini proglašen je srbi ...

Kosti korijena šake
                                     

ⓘ Kosti korijena šake

Kosti korijena šake uključuju osam malih kostiju koje čine zglob koji povezuje šaku i podlakticu. Latinizirana riječ karpus potiče od značenja dio šake i starogrčke καρπός - karpos, što znači "zglob". U anatomiji čovjeka, glavna uloga korijena šake je olakšatvanje djelotvornosti namjenskog pozicioniranja ruke i korištenja snage ekstenzora i fleksora podlaktice i pokretljivosti njegovih pojedinih kostiju koje povećavaju slobodu kretanja u zglobu šake.

U kopnenih kičmenjaka, korijen šake je jedine nakupina kostiju u zglobu izmedu radijusa i lakta i grane šake. Kosti korijena šake ne pripadaju pojedinim prstima ili nogu u četveronožaca, dok one u korijenu stopala imaju takvu poziciju. Odgovarajući dio stopala je njegov korijen. Kosti korijena šake dopuštaju okomito pomicanje i rotiranje.

                                     

1. Struktura

U kosturu čovjeka, ima 8 kostiju korijena šake, koje mogu biti klasificirane po pripadnosti u dva poprečna reda ili tri uzdužna stupca.

Par redova zajedno tvore luk koji je proksimalno konveksan, a distalno konkavan. Sa strane dlana, dio šake je konkavan, formirajući karpusni tunel koji je pokriven mišićem šake musculus flexor retinaculum

Budući da je proksimalni red istovremeno vezan na zglobne plohe radijusa i distalni red, stalno se prilagodava tim mobilnim površinama. Kosti ovog reda – čunasta, mjesečaste i trokutasta – imaju svoje sopstvene pokrete. Čunasta pridonosi stabilnosti srednjeg dijela korijena šake, kao i distalnom zglobljavanju s trapezastom i trapezoidnom kosti. Prednji red je krući i njegov poprečni luk se pokreće s kostima grane šake.

Biomehanički i klinički gledano, kosti korijena šake su bolje objašnjene po rasporedu u tri uzdužna stupca:

 • Lakatni trokutasti stub koja se sastoji od trokutaste i kukaste kosti.
 • Radijalni čunasti stub se sastoji od čunaste, trapezaste i trapezoidne kosti;
 • Polumjesečasti stub se sastoji od mjesečaste i glavičaste;

U tom kontekstu graškasta kost se smatra kao sezamska kost koja je ugradene u tetivu musculus flexor carpi ulnaris.

Palačni stub ostavlja prazninu izmedu lakatne i trokutaste kosti, te stoga samo radijalna ili sčunasta i srednji ili glavičasti stub artikulira s radijusom. Zglob je stabilniji u fleksibilniji nego ekstenzija mnogih, zbog snage raznih kapsula i ligamenata, nego što to mogu isprepleteni dijelovi kostura.

Gotovo sve kosti korijena šake osim graškaste imaju šest površina. Od toga su dlanska ili prednja i poledinska ili stražnja površina grube, za vezanje ligamenata; ledna površine su šire, osim u polumjesečaste.

Gornje ili proksimalne i donje ili distalne površine su zglobne, pri čemu su gornje uglavnom konveksne, a donje konkavne. Medijalne i bočne su takoder zglobne, gdje su u kontaktu sa susjednim kostima, a inače su grube i kvrgave.

Struktura u svim kostima korijena šake je slična: spužvasto tkivo je zatvoreno u sloju kompaktne kosti.

                                     

1.1. Struktura Pomoćne kosti

U korijenu šake, povremeno se nalaze i pomoćne kosti, ali od više od 20 takvih opisanih kostiju, samo četiri smatraju se dokazanim kostima te kategorija. Ponekad su čunasta, trokutasta i graškasta kost podijeljene u po dva dijela.

                                     

1.2. Struktura Razvoj

Kosti korijena šake imaju unutarhrskavično endohondrisko okoštavanje, čiji se centri javljaju tek nakon rodenja. Formiranje ovih centara otprilike hronološki slijedi početak stvaranje spiralne structure u glavičastoj I kukastoj kosti, tokom prve godine života. Okoštavanje lakatne kosti počinje prije radijalne kosti žbice, dok sezamoidna i graškasta nastaju u tetivi mišića musculus flexor carpi ulnaris, nakon više od deset godina. Početak okoštavanja za svaku kost javlja se u periodu kao i druge kosti. Ovo je korisno u forenzičkoj procjeni dobi.

                                     

2.1. Funkcija Ligamenti

U zglobnom području korijena šake postoje četiri grupe ligamenata.

 • Ligamenti karpometakarpusnog zglobljavanja, koji ujedinjuju kosti korijena i grsne šake, su: graškogranski ligament, dlanski i ledni karpometakarpusni ligamenat. Na slici: zeleni
 • Ligamenti medumetakarpusnog zgloblavanja, koji ujedinjuju kosti metacarpusa: ledni, medukostni i dlanski metakarpusni ligamenat. Na slici: žuti
 • Ligamenti zgloba koji ujedinjuju lakatnu kost i žbicu sa korijenom šake: u lakatni i radijalne kolateralnoi ligamenti; u dlanski, ledni radiokarpusni ligamenti i dlanski ulnokarpusni ligament. Na slici: plavi.
 • Ligamenti medukorijenskih zglobljavanja koji medusobno ujedinjuju kosti korijana šake su: radijalni karpusni ligament, ledni, dlanski i medukostni medukarpusni ligamenat, te graškastokukasti ligament". Na slici: crvenii.
                                     

2.2. Funkcija Pokreti

Za ruku se kaže da je u ravnom položaju, kada je treći prst ide preko glavičaste kosti i u ravnoj liniji je s podlakticom. To ne treba brkati sa srednjim položajem ruku koji odgovara lakatnom odstupanju od 12 stepeni. Od ravnog položaja, mogućs su dva para pokrets ruke: abducija kretanje prema žbici, tzv. radijalna devijacija ili odimicanje od 15 stepeni i addukcija kretanje ka lskatnoj kosti, tzv. ulnarno odstupanje ili primicanje od 40 stepeni, kada je ruka u strogoj supinaciji i malo većim uglom u strogoj pronaciji. Fleksija naginjanje prema dlanu, tzv. Palmarna fleksija i ekstenzija proširenje naginjanje prema zadnjem dijelu ruke, tzv. dorzifleksija je moguće sa ukupnim rasponom od 170 stepeni.

                                     

2.3. Funkcija Žbična abdukcija/lakatna addukcija

Tokom radijalne abdukcije, čunasta kost je nagnuta prema dlanskoj strain, što omogućava trapezastoj i trapezoidnoj kosti da se približe žbici. Budući da je trapezasta čvrsto vezana za drugu kost grane šake, na koju su takoder vezani i musculus flexor carpi radialis i musculus extensor carpi radialis, radijalna abdukcija efektivno vuče ovaj kombinirani sastav prema radijusu. Tokom radijalne abdukcije graškast kost prolazi najveći put od svih kostiju korijena šake. Radialna abdukcija nastaje djelovanjem po važnosti musculus extensor carpi radialis longus, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis longus, musculus flexor carpi radialis i musculus flexor pollicis longus.

Ulnarna addukcijs uzrokuje naginjanje ili dorzalno prebacivanja proksimalnog reda kostiju korijena šake. Proizvode je musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum i musculus extensor digiti minimi. Oba radijalne abdukcije i ulnarnne adukcije javljaju se oko lednodlanske osi koja prolazi kroz glavu glavičaste kosti.                                     

2.4. Funkcija Dlanska fleksija/dorzifleksija

Tokom dlanske palmarne fleksije proksimalne kosti korijena šake se razmiču prema dorzalnoj strani, a prema palmarnoj strani tokom dorzifleksija. Dok se fleksija i ekstenzija sastojs od pokreta oko para poprečnih osa – koje prolaze kroz polumjesečastu kost za proksimalni red i kroz glavičastu za distalni red – palmarna fleksija javlja se uglavnom u radiokarpusnom zglobu, a dorzifleksija u srednjekarpusnim.

Dorzifleksiju proizvode po važnosti musculus extensor digitorum, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis longus i musculus extensor digiti minimi. Palmarns fleksija nastaje radljivošću mišićs po važnosti musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor pollicis longus, musculus flexor carpi radialis i musculus abductor pollicis longus.                                     

2.5. Funkcija Kombinirani pokreti

U kombinaciji sa pokretima u laktom i ramenskom zglobovu, srednji ili u kombinirani pokreti u zglobu šake, približni su onima u kuglasim zglobovima, sa nekim neophodnim ograničenjima, kao što maksimalna dlanska fleksija blokira abdukcije.

                                     

2.6. Funkcija Dodatni pokreti

Anteroposteriorna potpora pokreta izmedu susjednih kostiju korijena šake ili uz njen srednji zglob, može postići stabilizaciju pojedinačnih kostiju dok se druge kreću (tj. stežu kosti izmedu palca i

                                     

3. Ostale životinje

Struktura korijena šake varira izmedu različitih grupa tetrapoda, čak i medu onima koji zadržavaju puni set od pet prstiju. U primitivnih fosilnih vodozemaca, kao što je Eryops, korijen šake se sastoji od tri reda kostiju; u proksimalnom red tri kosti, drugi red ima očetiri, a distalni red pet kostiju. Proksimalne kosti lorijena šake kod njih se nazivaju radiale, intermediale, i ulnare, nakon proksimalnog zglobljavanja, te su homologne sa čunastom, polumjesečastom i trokutastom kosti. Preostale kosti se jednostavno numeriraju, od prvog do četvrtog centralia jednina: centrale i prvi do petog distalne kosti korijena šakea. Primitivno, svaka od distalnih kostiju se zglobljava sa jednom iz grane šake.

Medutim, velika većina evolucijski kasnijih kičmenjaka, uključujući i moderne vodozemace, prošli su različite stepene gubitka i spajanja ovih primitivnih kostiju, što je rezultiralo njihovim manjim brojem. Skoro svi sisari i gmizavci, naprimjer, izgubili su petu distalnu kost korijena šake i imaju samo jednu centrale – a čak i to nedostaje kod ljudi. Graškasta kost je pomalo neobična, po tome što se prvi put pojavljuje u primitivnim gmizavaca, a nikada nije pronadena u vodozemaca. Budući da mnogi Tetrapoda imaju manje od pet prstiju u podlaktici/potkoljenici, uobičajen je još veći stepen fuzije kostiju, a pronaden je veliki niz različitih mogućih kombinacija. Krilo modernih ptica, naprimjer, ima samo dvije preostale karpusne kosti; radiale čunasta kost sisara formira se fuzijiom četiri distalne kosti korijena šake.

U nekih predstavnika kengurske porodice ’Macropodidae’’, čunasta i počimjesečasta kost se spajaju u čunastomjesečastu kost Kod rakova, "karpus" je naučni termin za kandže ili "kliješta", koja su prisutna na nekim nogama.                                     

4. Dopunska literatura

 • Diab, Mohammad 1999. Lexicon of Orthopaedic Etymology. Taylor & Francis. ISBN 90-5702-597-3.
 • Platzer, Werner 2004. Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1: Locomotor System 5th izd. Thieme. ISBN 3-13-533305-1.
 • Schmidt, Hans-Martin; Lanz, Ulrich 2003. Surgical anatomy of the hand. Thieme. ISBN 1-58890-007-X.
 • Palastanga, Nigel; Field, Derek; Soames, Roger 2006. Anatomy and human movement: structure and function. Elsevier Health Sciences. ISBN 0-7506-8814-9.
 • Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System. Thieme. 2006. ISBN 1-58890-419-9.
 • Kingston, Bernard 2000. Understanding joints: a practical guide to their structure and function. Nelson Thornes. ISBN 0-7487-5399-0.
                                     
 • bočni medukostni prostor Korijen šake Kosti šake radijusne i ulnine Pomoćnene karpusne kosti 1. 2. 3. I 4. kost korijena šake falange, proksimalna osnova
 • položaju i funkciji: ligamenti se pridružuju jednoj kosti i drugoj kosti tetive se spajaju s mišićima do kosti a fascije okružuju mišiće i druge strukture
 • karpusne kosti na prednjem, a odgovarajuće tarzusne kosti na zadnjem udu anatomski se naziva korijen šake metatarzus II kod ljudi bočni aspekt, izvana
 • odnose se na treći medurebarski prostor na lijevoj strani granice grudne kosti gdje S2 srčani šum nije najboje artikuliran. Neki izvori uključuju i četvrti
 • zasniva na samo jednoj kosti ramena. Tocheri et al. 2007 uključujući Morwooda, Larsona i Jungersa uporedili su tri kosti šake za koje se smatra da
 • visine razmak od lakta do vrha šake jest 1 4 čovjekove visine razmak od lakta do pazuha jest 1 8 čovjekove visine dužina šake je 1 10 čovjekove visine razmak
 • metakarpalne kosti omogućio je da se šaka zatvara unutar njenog zgloba, što joj daje jači stisak. To je poboljšalo snagu i spretnost šake u izradi i upotrebi
 • kada je na crnoj naslovnoj strani osvanula glava Mickyja Mausa koji je šakama prekrio oči. Tokom ratnih godina Politikin Zabavnik je često izlazio na
 • potiljačne kosti i 2 trbuha čeone kosti Galea aponeurotica Nervus facialis Podizanje obrva     Occipitalis Gornja potiljačna linija potiljačne kosti mastoidni

Users also searched:

divlja kost na rucnom zglobu, gliom na prstu ruke, tumor na prstu ruke, tumor šake,

...

REPUBLIKA SRPSKA NARODNA SKUPŠTINA ANKETNI ODBOR S.

Sve je promijenjeno iz korijena, a naravno kostiju, a u skorijoj budućnosti će na ovaj način nastajati i neki od Ruke, šake i prsti su istaknuti dio tijela, na koji. Cervikalna radikulopatija Kompresija ili pritisnut živac. Sakuplja korijenje te platnenu vrećicu ili pletenu korpu od se kod liječenja rana, lomova kostiju, reume, gihta drškama, svojim izgledom nalikuju na šaku. VAŠA AP TEKA TUZLAFARM. Živac u predjelu kanala koji se nalazi na prednjoj strani korijena šake. menopauza i prijelomi kostiju takode mogu da utiču na pojavljivanje. Higrom Uklonite ganglion cistu Naša mala klinika, Sarajevo. Se dijete rodi u bega, on dijeli i šakom i kapom. Iz jedne takve Na mjestu korijena drveta treba da napišu uzroke koji su, prema njihovom mišljenju složenosti, prema Arturu L. Kosti2, za ono što učenici već znaju informacije i činjenice sa.


...