Back

ⓘ Relativna geohronologija
                                               

Geohronološki metod

Geohronološki metodi ili metodi geohronologije, prema standardnoj geohronološkoj klasifikaciji, temelje se na dva osnovna pristupa odredivanja starosti dogadaja tokom Zemljine prošlosti: relativna geohronologija. apsolutna geohronologija i Apsolutna hronologija se odnosi na manje ili više preciziranu apsolutnu starost, a relativna na - starosne relacije medu pojedinim slojevima, uzorcima i nalazima. Imajući u vidu univerzalni značaj geohronologije u sistemu prirodnih nauka i činjenicu da ona uvijek predstavlja izuzetno atraktivnu i dinamičnu naučnu oblast, bilo je neophodno da se naredni p ...

                                               

Metod fluora

Metod fluora se ubraja u metode relativne hronologije, pdnosno datiranja nalaza iz geološke prošlosti. Zasniiva se na pojavi da slobodni ioni ovog elementa spontano ispoljavaju jak afinitet prema hidroksiapatitu pa, reagujuéi s njim, stvaraju postojani fluorapatit: 3Ca 3 PO 4 2 x CaOH 2 +2F → 3Ca 3 PO 4 2 x CaF 2 + 3OH – 2, pri čemu maksimum fiksiranog fluora u kostima iznosi 3.8%. Pokušaji primjene ovog metoda u apsolutnom datiranju osteoloških ostataka odbačeni su ubjedljivim dokazima da na količinu formiranog fluorapatita značajno utiču i uslovi fosilizacije. Zato se u suvremenoj paleoa ...

                                               

Argon–argon datiranje

Argon–argon datiranje je radiometrijski metod koji je zamišljen da, u preciznosti, zamjenjuje kalij-argon tehniku. Za stariju varijantu metoda potrebno je cijepanje uzoraka u dva odvojena mjerenja za kalij i argon, dok novija zahtijeva samo jedan fragment stijen ili mineralnu česticu za jedno mjerenje argonskog izotopa. 40 Ar/ 39 Ar datiranje se oslanja na neutronsko zračenje iz nuklearnog reaktora, koji stabilni oblik kalija 39 K pretvara u radioaktivni 39 Ar. Dokle god je standard poznate starosti istovremeno ozračen sa nepoznatim uzorcima,za izračunavanje odnosa 40 K/ 40 Ar*, moguće je ...

                                               

Hronovrsta

Hronovrsta ili hronospecijes je grupa od jedne ili više vrsta izvedenih kontinuiranom anagenezom niza oblika, koja uključuje ravnomjerne promjene izumrle predačke forme na neprekinutoj evolucijskoj skali. U takvom nizu oblika, neivjesno je povlačenje linija medu "vrstama". Ovaj slijed izmjena na kraju proizvodi populaciju koja se fizički, morfološko-anatomski i/ili genetički razlikuje od originalnog pretka. U nizu ovih promjena, postoji samo jedna vrsta u pripadajućoj lozi, u bilo kojem vremenu, za razliku od slučajeva u kojima divergentna evolucija proizvodi suvremene vrste od zajedničkog ...

                                               

Apsolutna geohronologija

Apsolutna geohronologija dogadaje iz historije Zemljine prošlosti odreduje u manje ili više jasnim i preciznim iznosima godina. Na osnovu ana1itike posrednosti, možemo razlikovati: indirektno posredno direktno neposredno, i odredivanje starosti paleoantropoloških ili bilo kojih drugih paleobioloških ili paleogeoloških uzoraka. Metodi direktne procjene starosti počivaju na neposrednom proučavanju osteološkog ili rjede nekog drugog materijala organskog porijekla. Shodno tome, procjenjuju se i apsolutne starosti tragova materijalne kulture. Indirektnim putem, apsoiutna procjena starosti posma ...

                                               

Biostratigrafija

Biostratigrafija je dio stratigrafije koji proučava korelaciju i označavanje relativne starosti stijena, na osnovu bioloških tragova. Obično joj je cilj korelacija, pokazujući da odredeni horizont u jednom geološkom period predstavlja isto što i drugi horizont na nekom drugom dijelu. Fosili su korisni jer sedimenti iste dobi mogu izgledati potpuno drugačije zbog lokalnih varijacija u sedimentacijskom okruženju. Naprimjer, jedna sekcija mogla bi biti sastavljen od gline i lapora, dok druga ima više krede i krečnjaka, ali ako su zabilježene fosilne vrste slične, dva sedimenta su vjerovatno i ...

                                               

Pleistocen

Pleistocen je epoha je kenozoika. Imenovan je po grčkim riječima pleistos i ceno. Pleistocenu je prethodila epoha pliocen, a nastavlja se u recentnu holocensku. Treća je epoha geološkog perioda neogen, odnosno 6. epoha ere kenozoik. Trajao je od prije oko 1.81 milion do prije 11.550 godina. U arheologiji, kraj pleistocena odgovara kraju starijeg kamenog doba paleolit

                                               

Datiranja kalij–argon tehnikom

Kalij–argon datiranje ili kratko K–Ar datiranje, poznato i kao kalij–argon tehnika je metod radiometrijskog odredivanja starosti nalaza i slojeva u geohronologiji i arheologiji. Zasnovano je na mjerenju proizvoda radioaktivnog raspadanja izotopa kalija u argon. Kalij se obično nalazi u mnogim materijalima, kao što su liskun, mineralna glina, tefre i evaporit. U tim materijalima, proizvod 40 Ar može napustiti tekućinu stijene, ali počinje da se skuplja kada se vraća u čvrsto stanje, tj. rekristalizira. Period od rekristalizacije se izračunava mjerenjem odnosa u količini 40 Ar i preostalog 4 ...

                                               

Datiranje rubidij-stroncij metodom

Datiranje rubidij-stroncij metodom ili kraće – Rb–Sr datiranje – je radiometrijska tehnika koja se koristi za odredivanje starosti stijena i minerala na osnovu količina specifičnih izotopa rubidija i stroncija. Razvoj ovog procesa započeli su njemački hemičari Otto Hahn i Fritz Strassman, koji su kasnije otkrili nuklearnu fisiju, u decembru 1938. Primjena sistema rubidij-stroncij izotopa temelji se na činjenici da se 87 Rb jedan od dva prirodna izotopa rubidija raspada u 87 Sr, sa poluživotom od 48.8 milijardi godina. Osim toga, Rb je vrlo nespojiv element tako da je, u toku parcijalnog to ...

                                               

Paleomagnetizam

Paleomagnetizam ili remanentni magnetizam je zaostali prirodni magnetizam koji je sačuvan u stijenama, mineralima koji sadrže željezo, nastalima u geološkoj prošlosti, u toku hladenja i kristalizacije lave ili prekristalizacijom metamorfnih stijena, pri čem je njihov magnetni dipol ostao usmjeren prema onovremenom magnetnom polu Zemlje. Pošto se magnetni pol Zemlje u njenoj prošlosti pomicao, iz poznate starosti stijena može se to pomjeranje rekonstruirati mjerenjem paleomagnetizma osjetljivim magnetometrima. Kada se odredi ovisnost položaja Zemljinog magnetnog pola o vremenskom rasponu, m ...

                                               

Datiranje ugljikom-14

Datiranja ugljikom 14 C se analiziraju ciklusi transforacije radiougljika, tj. količinski odnos izmedu 14 C i 12 C u ostacima organske tvari i atmosferi, koji se uzima kao direktni pokazatelj apsolutne starosti nalaza. Davno je zapaženo da u višim slojevima atmosfere kosmička radijacija oslobada neutrone, koji bombardovanjem dušika, proizvode radiougljik ; stoga se i ugljendioksid javlja u oblicima 12 CO 2 i 14 CO 2. Takoder je poznato da period poluraspadanja 14 C traje 5.568 ± 30 godina. U novije vrijeme ti proračuni su izmijenjeni na 5.730 godina, što se ugraduje kao ispravka u ranije − ...

                                               

Milankovićevi ciklusi

Milankovićeva teorija opisuje efekte ukupnih promjena u zemaljskim kretanjima klime, nazvana je po srbijanskom geofizičaru i astronomu Milutinu Milankoviću, koji je na njoj radio u Prvom svjetskom ratu. Milanković je matematički razvio teoriju da varijacije u ekscentričnosti orbite, nagnutost ekliptike i dužine perihela odreduju klimatske modele na Zemlji putem orbitalne konstelacije pomenutih faktora. Zemljina osa kompletira jedan puni ciklus precesije otprilike svakih 26.000 godina. U isto vrijeme, eliptična orbita rotira sporije. Kombinirani efekat dvije precesije dovodi do perioda od 2 ...

                                               

Hafnij

Hafnij je hemijski element sa simbolom Hf i atomskim brojem 72. On je sjajni, srebreno-sivi četverovalentni prelazni metal. U hemijskom smislu, dosta je sličan cirkoniju a može se naći i u mineralima cirkonija. Njegovo postojanje je predvidio Mendeljejev već 1869. godine, ali sve do 1923. nije identificiran kao element. Bio je pretposljednji element sa stabilnim izotopima koji je otkriven. Hafnij je dobio ime po Hafniji, latinskom nazivu za danski Kopenhagen, gdje je i otkiven. Ovaj metal se koristi u filamentima i elektrodama. Neki procesi proizvodnje poluprovodnika koriste njegov oksid z ...

                                               

Srednja jura

Srednja jura – u geološkoj vremenskoj skali – druga je geološka epoha jurskog perioda. Trajala je od oko prije 174.1 do 163.5 miliona godina. Fosili kopnenih životinja, poput dinosaura, iz srednje jure relativno su rijetki, ali geološke formacije koje sadrže fosile životinja na kopnu uključuju Forest Marble Formation bosanski: Šuma mramornih formacija u Engleskoj, Formaciju Kilmaluaga u Škotskoj, Daohugou Beds u Kini, Formaciju Itat u Rusiji i Formaciju Isalo III na zapadnom Madagaskaru.

                                               

Pliocen

Pliocenska epoha, na geološkoj vremenskoj skali, je druga od dvije velike svjetske podjele neogenskog perioda, koja se proteže u intervalu od prije oko 5.3 do 2.6 miliona godina. Pliocen slijedi iza miocenske epohe i dalje se dijeli na dvije geološke dobi i pripadajuće faze stijena: zanklijsku i pjiacenzijsku). Pliocenska prethodi pleistocenskoj epohi kvartarnog perioda. Pliocenske kopnene i morske naslage su poznate širom svijeta. Naprimjer, rana pliocenska morska ležišta poznata su iz mediteranske regije, a kasna pliocenska morska mogu se naći u Britaniji i atlantskoj obalnoj ravnici Sje ...

                                               

Moskovij (geologija)

Moskovij je, prema geološkoj vremenskoj skali Medunarodne komisije za stratigrafiju, stadij ili doba u pensilvaniju, najmladi podsistem karbona. Njegove stijene datiraju iz intervala od 311.7 ± 1.1 –307.2 ± 1 miliona godina prije sadašnjosti. Prethodi mu baškrij, a slijedi ga kasimovij. Preklapa se evropskim regijskim vestfalijem, a u Sjevernoj Americi, sa stadjima atokanij i dezmoinezij.

                                               

Faza (geologija)

Faza – u hronostratigrfiji – je sukcesija stijenskih slojeva u jednom dobu na geološkoj vremenskoj skali, koja obično predstavlja milione godina taloženja. Data faza stijene i odgovarajuće vremensko doba, prema konvenciji, imat će isti naziv i iste granice. Serije stijena podijeljene su u faze, baš kao što su geološke epohe podijeljene na starosne dobi. Faze se mogu podijeliti u manje stratigrafske jedinice koje se zovu hronozonti. Pogledajte tablicu desno za potpunu hijerarhiju terminologije. Faze se takoder mogu podijeliti u potfaze ili se uistinu grupiraju kao puna superfaza. Sukcesiju ...

                                               

Geomagnetna reverzija

Geomagnetna reverzija ili geomegnetni preokret je promjena u magnetnom polju planete Zemlje, tako da su položaji magnetnog sjevera i juga izmjenjene. Zemljino magnetno polje se izmjenjivalo izmedu razdoblja "normalne" polarnosti, u kojima je dominantni smjer polja bio isti kao sadašnji, i "obrnuta" polarnost, u kojoj je to bilo suprotno. Ova razdoblja se nazivaju hronovi. with widely varying estimates of how quickly it happened. Other sources estimate that the time that it takes for a reversal to complete is on average around 7000 years for the four most recent reversals. Pojave reverszije ...

                                               

Kasna kreda

Kasna kreda ili donja kreda je mlada od dvije epohe u geološkom periodu kreda. Ova epoha je trajala u rasponu od prije 100.5–66 miliona godina, a došla je poslije donje krede i prije neogena Kreda je imenovana po bijelom krečnjaku poznatom kao kreda koji se široko javlja u sjevernoj Francuskoj i koji se vidi na Bijelim liticama Dovera, jugoistočne Engleske, koje datiraju iz ovog vremena.

                                     

ⓘ Relativna geohronologija

Metodi relativna geohronologije, prema stepenu posrednosti u načinu datiranja, mogu se svrstati u četiri osnovne skupine; u odgovarajućim postupcirna posmatraju se:

 • pripadnost nalazonosnog sloja odredenirn fazama lokalne ili regijske stratigrafije, i
 • položaj te faze u širim svjetskim razmjerama, te
 • starosne relacije izrnedu proučavanih nalaza i izvornog sloja tj. fosilnih i arheoloških ostataka sa kojima se odredeni nalazi dovode u hronološku vezu;
 • mogući odnosi pojedinih pravaca i etapa biološke organske i kulturne evolucije.

Relativna geohronologija najčešće primjenjuje hemijske, biološke i druge raspoložive metode, kao što su

 • geomorfološki,
 • litološki,
 • biološki,i
 • stratigrafski,
 • pedološki i neki drugi.
 • ostali
                                     

1. Hemijski metodi

Hemijski metodi pomau da se što pouzdanije omede starosne relacije medu kompariranim paleoantropološkim i geološkim uzorcima ili slojevima Zemljine kore, na osnovu brzine odvijanja odredenih henijskih reakcija i procesa. Jedno od gotovo redovnih zapažanja u komparativnim paleontološkim istraživanjima jeste značajna nejednakost mase "težine" istovrsnog osteološkog materijala. Odavno je poznato da na tu različitost pored esencijske varijacije u značajnoj mjeri utiču starost kostiju i uslovi fosilizacije. Hemijski metodi datiranja pokušavaju da, posrnatranjem stepena supstitucije redovnih koštanih sastojaka, proniknu u apsolutnu i relativnu hronologiju ovakvih nalaza. tu svrhu izmedu ostalog proučavani su ostaci koštanih masti i limunske kiseline. Medutim, najzapaženiji rezultati, u tom pogledu, postignuti su analizom stepena fluorizacije kostiju.

                                     

1.1. Hemijski metodi Metod fluora

Metod fluora se ubraja u metode relativne hronologije, odnosno datiranja nalaza iz geološke prošlosti. Zasniiva se na pojavi da slobodni ioni ovog elementa iz podzemnih voda spontano ispoljavaju jak afinitet prema hidroksiapatitu iz kostiju pa, reagujuéi s njim, stvaraju postojani fluorapatit:

3Ca 3 PO 4 2 x CaOH 2 +2F → 3Ca 3 PO 4 2 x CaF 2 + 3OH – 2, pri čemu maksimum fiksiranog fluora u kostima iznosi 3.8%. Pokušaji primjene ovog metoda u apsolutnom datiranju osteoloških ostataka odbačeni su ubjedljivim dokazima da na količinu formiranog fluorapatita značajno utiču i uslovi fosilizacije. Zato se u suvremenoj paleoantropologiji "metod fluora" primjenjuje isključivo u relativno-hronološkim istraživanjima različito fluoriziranih kostiju sa istog lokaliteta, uz ogradu da se ne preporučiuje za odgovarajuća istraživanja na terenima koji su ekstremno bogati fluorom, niti u specifičnim uvjetima osteomineralizacije u tropskim područjima.

                                     

2. Biološki metodi

Biološki metodi ili paleontološki metodi relativnog datiranja počivaju na poznavanju starosnih relacija medu pojedinim sinhroničniin i alohronim oblicima života koji su egzistirali u razliitim razdobljima geološke prošlosti. Relativna starost slojeva Zernljine kore u praksi sc najčešće procjenjuje prema verificiranim i standardiziranim materijalnim dokazima karakterističnih faza u filogenetsko-evolucijskoj sukcesiji životnih formi. Ovaj metod obuhvata niz općih i specijalnih paleobotaničkih, paleozooloških i paleoantropoloških istraživačkih varijanti. Na osnovu pouzdano identificiranih ostataka živog svijeta, moguée je pretpostaviti prib1ižne starosne relacije odredenih slojeva na posmatranom profilu. U tom pogledu posebno su zanimljivi i zrlačajni tzv.

 • rukovodeći karakteristični ili provodni fosili - ostaci organizama relativno bliske vremenske, a široke prostorne distribucije, tj. širokorasprostranjene forme koje su se "naglo" pojavile i isto tako nestale sa lica Zemlje.

Suvremena dostignuća paleontološke nauke uvrštavaju ovaj metod medu najpouzdanije i najčešće primenjivane analitičke instrumente u proučavanju stratigrafije i u procjeni relativne hronologije, kako posmatranih nalaza, tako i paleoklimatskih, odnosno paleoekoloških prilika. Na osnovu poznavanja ekoloških valenci i idioekologije organizama - indikatora, moguée je ponekad fascinirajuée precizno rekonstruisati klimatske uslove iz odredenih faza geološke prošlosti.

Ostali metodi relativne geohronologije materijalnih tragova života na Zemlji najčešće se koriste odgovarajućim dostignućima osnovnih i primijenjenih prirodnih nauka. Većina njih u suštini pripada širokoj skupini fizičko-geografskih i paleogeografskih metoda, kao što su

 • geomorfološki,
 • stratigrafski,
 • litološki,
 • pedološki, i drugi.


                                     

2.1. Biološki metodi Litološki metodi

Litološki metodi se oslanjaju na opća znanja o morfološko-strukturnoj genezi litosa i specifiènostima njegove etamorfoze. Tako su starije stijene obično ali ne uvijek tamnije, tvrde i kompaktnìje, a ponekad i znatno metamorfirane, dok su mlaee stijene svjetlije, mekše, slabije vezane strukture i daleko manje izmijenjene u odnosu na inicijalne faze. Bilo je pokušaja da se mjerenjem debljine oksidiranog površinskog sloja patine kremena, na primjer odredi apsolutna starost ostataka materijalne kulture:

 • t = 8.000 x d, gdje je t = vrijeme, u godinarna; d = debljina patiniranog sloja, u mm; 8.000 = empirijska konstanta.

Suvremena arheološka i prahistorijska istraživanja, medutim, ovaj metod primarno primjenjuju u relativnom datiranju.

Iz1oženi kriterijumi diferencijacije "starijih" i "mladih" stijena dovoljno jasno ilustruju stepen nepouzdanosti litoloških metoda u relativnom datiranju proučavane serije slojeva, pa se one u savremenirn naučnoistraivačkim zahvatima izbjegavaju i primjenjuju samo nedostatku pouzdanijih metoda ili kao komplementacija ostalih. Zbog mogućih velikih razlika u sredinskim uvjetima metamorfoze stijena, litološki se preteno upotrebljavaju u komparacijama prostorno bliskih lokaliteta.

                                     

2.2. Biološki metodi Stratigrafski metodi

Stratigrafski metodi, odnosno metodi superpozicije, temelje se na pretpostavci da vertikalna dubinska distribucija slojeva i nalaza u proučavanoj seriji neposredno odražava njihove starosne relacije. Drugim riječima, logiáno je očekivati da se u neporemećenoj primarnoj stratigrafiji najstariji sloj rìalazi na dnu, a najrnladi na vrhu posrmatranog profila.

Kao specijalna varijanta ovog metoda prirnjenjuje se datiranje na osnovu nekih pokazatelja glacijalne aktivnosti, glacijalnih sedimenata i ledničkih "varva". Redoslijed ovih drugih vjerno opisuje sukcesiju jednogodišnjih taloga finijeg materijala glina i mulj sa izdiferenciranim tankim zimskim i debljim ljetnim slojem, koji ispisuju svojevrsne godove. U neporemećenim odnosirna varvnih linija može se odrediti i apsolutna hronologija sedimenata u Skandinaviji je to učinjeno za period od proteklih 18 hiljada godina. Medutim, zbog niske frekveìcije organskih ostataka u ovakvim sedimentima i nesigurne hronološke identifikacije u zonama najbogatijih nalazišta, ova varijanta, kao i stratigrafija uopće, najćešće se ograničava na relativno datiranje, u komparativnim historijsko-geološkim istraživanjima na usko ogianičenirn područjirna.

                                     

2.3. Biološki metodi Geomorfološki metodi

Geomorfološki metodi se takoder ponekad primjenjuju u procjeni relativne starosti odredenih sedimentnih formacija i nalaza, posmatrajući fiziografske, odnosno morfometrijske, morfografske, morfogenetske, morfoskulpturne, morfostrukturne i dr. osobenosti proučavanog terena: riječne, jezerske i morske terase i nanosi, hidrografske osobenosti i porijeklo posmatianog materijala, opća geomorfološka geneza itd. U paleoantropološkim istraživanjima iz ove oblasti, hronologija dogadaja i nalaza najčešće se dovodila u vezu sa promjenania u nivou obalske linije mora, pomjeranjcm riječnih korita, procesom erozije i denudacije, povlačenjem abrazijskih linija, migracijama dina, brzinom ta1oženja travertina u pećinama itd.

Pomenuti pokušaji su se odnosili i na apsolutnu i relativnu geohronologiju, ali, imajući u vidu nizak stepen pouzdanosti geomorfoloških metoda, rezultati ovakvih istraživanja suvrernena nauka primarno uvažava kao pokazatelje grubih starosnih relacija u proučavanim grupama nalaza.                                     

2.4. Biološki metodi Pedološki metodi

Pedološki rnetodi mogu, procjenom brzine i stepena geneze, odnosno degradacije tla, pružiti korisne informacije o starosti odredenih prije svega arheoloških nalaza i o klimatskim uvjetima toka ovih procesa. Najčešće se primjenjuje u kompleksu pouzdanijih nietoda datiranja; ponekad su korisni i u procjeni apsolutne starosti, kada se mjeri stratigrafska distribucija i migracija odredenih mineralnih soli, fosfata, naprimjer.

                                     
 • Diplognathodus ellesmerensis ali budući da je vrsta rijetka i njezina evolucija relativno nepoznata, to još nije prihvaćeno. Vrhunac moskovija baza kasimovija
 • Aleksandrija i Sijena leže na izravnoj liniji sjever jug Sunce je bilo relativno dugo daleko što će kasnije biti poznato i kao astronomska jedinica
 • upotrebljena je prva pojava psiloceratidnih amonita, ali to ovisi o prisutnosti relativno kompletnih ostataka, što otežava povezivanje izmedu dijelova u različitim
 • ranih oligocenskih kičmenjaka i onih na sjevernim kontinentima sugerira relativno slobodnu razmjenu životinja, ali kasnija oligocenska fauna ispoljava veći
 • odbačen jer su regionalne i globalne korelacije sekvenata stijena postale relativno izvjesne i manja je potreba za faunskim oznakama za definiranje dobi formacija
 • analiza ne pruža dokaze o povezanosti izmedu preokreta i izumiranja. Geohronologija Geomagnetizam Paleomagnetizam Johnson, Scott K. 11 August 2019 The
 • Yungavolucris i Avisaurus. Iako uglavnom malene, morske Hesperornithes postale su relativno velike i neleteće, prilagodene životu na otvorenom moru. Iako ih primarno

Users also searched:

...

Potvrdeno: Isus je bio oženjen Marijom!.

I kažu datiranje ugljikom C i još neki broj pride valjda 14 nečitko nam napisan koncept je nepouzdan. Zna pogriješiti u desetinama hiljada. STRAVIČNO OTKRIĆE: Oluja iščupala stablo i otkrila godinama. 15.04.14 u utvrdile su da je ispisan autentičnom drevnom tintom, a datiranje ugljikom da vlakna papirusa potječu iz vremena izmedu 659. i 869. godine. Breskve jedemo već 7.500 godina MONDOBA. Slaganja prostornog drveta 14.30% 20.70% od čistog vremena. miniranim površinama, 3 različito datiranje satelitskog snimka i terenskih upravljanja ugljikom u tlu i strategijama upravljanja šumskim ekosistemima u.


...