Back

ⓘ Endem
                                               

Preston North End FC

Preston North End Football Club je profesionalni nogometni klub iz Prestona, Engleska. Trenutno nastupa u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa.

                                               

Glossop North End AFC

Glossop North End Association Football Club je nogometni klub iz Glossopa, grofovija Derbyshire, Engleske. Trenutno nastupa u North West Counties Football League. Klub je osnovan 1886. godine. Član North Cheshire League postaje 1890. godine. Četiri godine kasnije prelazi u Combination ligu. Iste godine počinje igrati na profesionalnom nivou. Potom je nastupao u Midland League, da bi 1898. godine postao član Football League. Od 1901. do 1903. za klub je nastupao John Goodall, najbolji strijelac prve sezone Football League. Nadimak kluba je The Hillmen. Tradicionalne boje su plava i bijela. ...

                                               

Strasburgeriaceae

Strasburgeriaceae je porodica cvjetnica u redu Crossosomatales, razred Rosopsida, divizija Magnoliophyta. Imenovana je po tipskom rodu Strasburgeria. Ova porodica ima dva monotipska roda sa Okeanije: Ixerba je endem Sjevernog otoka, a Strasburgeria je takoder endem ali sa Nove Kaledonije

                                               

Hercegovačka lazarkinja

Hercegovačka lazarkinja, sinonimi: A. hexaphylla,Beck, non All., A. capitata, Kit., bivša Schultes subsp. hercegovina Hayek je bosanskohercegovački endem iz porodice Rubiaceae.

                                               

Freynov karanfil

Ovaj kraški karanfil je patuljasta, modrozelenkasta, trajnica, visoka 1–7 cm Stabljike su redovno jednocvjetne, obično sa dva para listova, čiji su rukavci uz nju priljubljeni. Listovi su u busenovima, dugi 1–2 cm, a široki jedva 1 mm. Maljavi su i hrapavi, a rubovi hrskavičavi, pri vrhu zatupljeni. Cvjeta u julu i avgustu. Cvjetovi sucrnkastocrveni, šašični listići trouglasto lancetasti. Latice sumpurpurne i relativno velike, duge do oko 14 mm i široke oko 6 mm.

                                               

Derventanski različak

Derventanski različak – sinonim: C. incompta Vis. subsp. derventana Dostal – je endem srednjeg Podrinja iz porodice Asteraceae ili Compositae. Diploidna hromosomska garnitura sadrži 2 n =24.

Endem
                                     

ⓘ Endem

Endem u biologiji je svaka biosistematska kategorija sa ograničenim izvornim rasprostranjenjem, izvan kojeg je, prirodno nema. Pod ovim pojmom se obično podrazumijeva prisustvo takvih organizama na veoma uskom prostoru, ali se on može odnositi i na mnogo šira prostranstva, kao što su kontinenti.Takoder možemo govoriti i o balkanskim, bosanskohercegovačkim ili endemima Dinarida.

Endemske mogu biti i više i niže taksonomske kategorije, od podklase do infraspecijske razine. Tako je potklasa Aplacentalia sisari bez posteljice engemi australijske zoogeografske oblasti, kao i više njihovih redova i porodica, rod riba Aulopyge i njegova jedina vrsta, Aulopyge hügeli, endemi Dinarida, a Knautia saraevoensis je endem Sarajevskog polja.

Ukratko, endemi su svi organizmi urodenici ili aboridžini odredenog dijela biosfere, koji se ne javljaju u njenom ostatku. Takva taksonomska kategorija je endem, ta pojava je endemizam. Centri endemizma su ona područja koja imaju relativno visoku zastupljenost endemskih taksona u odnosu na svoju površinu. Obilježavajuća odrednica endemizma, dakle nije sistematski rang ili ekološka niša npr., nego ograničeni uži ili širi areal.

Endemizam je najčešći u izoliranim područjima tipa otoka, jezera, klanca uvale, pećine i sl. Nedostupni izolati na kopnu, u tom pogledu, se ponašaju kao i otočni.

Endem je termin koji se koristiti i van biologije, za svaku stvar ili pojavu koja pripada, ili je urodena, tipska ili preovladavajuća u odredenom kraju, vrsti, polju, području ili ekosistem, pri čemu se koristi pridjev endemski/a/o. Tako, naprimjer, pojam endema u epidemiologiji se odnosi na zarazu, za koju se kaže da je endemska endemski sifilis ili endemski nefritis, npr. u odredenoj populaciji kad se ta zaraza u njoj održava bez vanjskih uticaja.

                                     

1. Uzroci endemizma

Uzroci endemizma su brojni, a obično je to prostorna izoliranost, zbog fizičkih barijera širenju areala van postojećih granica. Ekstremna osobenost podnošljivosti kompleksa ekoloških faktora takoder može rezultirati pojavom endemskih taksona. Genetička osnova endemizma je u odsustvu razmjene genetičkog materijala izmedu srodnih populacija odvojenih prirodnim preprekama, tj. slobodnog toka gena. U razdvojenim populacijama se akumuliranju genetičke razlike, koje počivaju na pojavi različitih mutacija i selekcijskog pritiska, kao i mogućnosti pojave različitih efekata genetičkog drifta.

Uzroci endemizma živih sistema velikih područja ili u mikrokosmosu mikroorganizama suleže diskontinuitetu kretanje litosfere, odnosno kontinentalnih ploča koje i dalje traje. Te ploče su se davno medusobno razdvojile, što je pružilo mogućnost nastanka novih vrsta i viših taksona, endemskih za odredene područja, posebno na odlomljenim manjim ostacima, današnjim otocima.

Vulkansko porijeklo okeanskih otoka obično je uzrok nastanka biološki sterilnog područja, koje, tokom vremena naseljavaju tzv. pionirske,a zatim i ostale vrste. Na početku kolonizacije, pridošle vrste su najčešće ptice i biljke čije sjeme može preživjeti duga putovanja morskim strujama ili dugotrajnim vjetrovima. Po principu osnivača, takvi malobrojni organizmi nemaju istovjetne relacije u frekvenciji pojedinih alela u svom genskom fondu kao što je to bilo u matičnoj populaciji. U toku specijacije na ograničenom prostoru, na ove vrste djeluju manje ili više drugačiji faktori evolucije, pa na kraju evoluiraju nove, po definiciji, endemske vrste, pripadajućih otoka.

Bilo koji biotop ili ekosistem, koji je okružen potpuno različitim životnim zajednicama, svojevrstan je "otok". Neki od primjera su pećinski ekosistemi, vrhovi planina, jezera, odvojeni riječni slivovi, teško prelani grebeni, pustinje, pećine, pa čak i gradijent saliniteta u morskim ekosistemima, npr.

                                     

2. Kategorizacija endema

Endemi se obično dijele osnovu svoje glavne odrednice – veličine areala:

 • subendemi
 • stenoendemi
 • pseudoendemi
 • lokalni endemi

Mogu se dijeliti i prema relativnoj starosti.

 • Paleoendemi su oni taksoni, čiji je endemizam posljedica filogenetske starosti.
 • Neoendemi su, naprotiv, one taksonomske kategorije čiji koji su nastali nedavno i, samim tim, nisu imli i vremena za širenje areala.

Najpoznatiji primjeri paleoendemizma su kljunar Monotremata i torbari Metatheria, Marsupialia, latimerija Latimeria chalumnae i tuatara Sphenodon punctatum.

"Stenoendemi strogi endemi su usko lokalizovani na manja područja. Po broju stenoendema se naročito ističu planine: Velebit, Biokovo, Mosor, Prenj, Čvrsnica i Čabulja, Orjen, Durmitor, Prokletije, Korab, Galičica, te otočne skupine Krka i Visa i dr.

Posebnu kategoriju endema predstavljaju tzv. isključivi iii lokalni endemi. Oni su rasprostranjeni na veoma uskom prostoru. Njihov areal je često ogra­ničen na površinu od nekoliko hektara ili ara na nekom izolovanom otoku iii školju iii na jednom planinskom vrhu. Tipičan primjer ovakvih endema su: Handei-Macetijeva mišjakinjica Minuartia handelii Mattf., koja naseljava površinu od samo nekoliko ara na Velikom Vilincu na Čvrsnici; Fridrikova zečina palagruška Centaurea friderici Vis. subsp. friderici samo na Pala­gruži, Fridrikova zečina jabučka C. friderici Vis. subsp. jabukensis Ginz­ Berger & Teyb. Dostal) samo na otoku Jabuci, isto kao i šćulolika zečina C. crithmifolia Vis."

                                     

2.1. Kategorizacija endema Citogenetički pristupi

Izraz endemizam, u biologiji biljaka, je prvi put koristio De Candolle 1820. Iako se riječ bila već koristila u medicini, tj. epidemiologiji, gdje se endemsko odnosi se na bolest koja javlja s visokom frekvencijom u definiranom geografskom području, ali ne nužno ograničeno. De Candolle je dao definirao nešto drugačije značenje, odnosno da termin endem odreduje vrste koje isključivo rastu u definiranom području.

Kategorizacija endema prema izabranim, široko prihvaćenim kriterijima je jedno od najkontroverznijih i intrigantnih pitanja u biologiji. Kariološki se smatraju jednim od najinformativnijim analitičkih alata koji se koristi za osvjetljavanje ovog pitanja.

Chiarugi 1949 je prvi uveo kariološke tehnike u istraživanju endemske flore, a uskoro ga slijedi Martinoli 1954. Kasnije, Favarger i Contandriopoulus 1961 su predložiili prvi klasifikaciju endemskih biljaka, na osnovu citotaksonomskih osobenosti.

U suštini njihove shemē je klasifikacija endema u četiri glavne kategorije, na osnovu osnovo nivoa ploidije:

 • šizoendemi, i
 • apoendemi.
 • patroendemi,
 • paleoendemi

Ovu klasifikaciju je najprije prihvatio Contandriopoulus 1962, 1964 u svojoj studiji endemske flore Korzike. Kasnije je niz autora usvojilo ovu terminologiju u proučavanju endema, u različitim dijelovima svijeta. Šiljak-Yakovlev 1986, a zatim Siljak-Yakovlev i Cartier 1986 su takav pristup uvele i za balkansku floru.

Kasniji razvoj karioloških tehnika morfometrijska analiza kariotipa i C-trake, omogućavaju istraživačima da bolje karakteriziraju kariotipove i da ih uporede u kompleksu blisko srodnih vrsta. Na ovaj način, i Favarger i Šiljak-Yakovlev 1986 koriste skup citogenetičkih karakteristika, sa morfometrijskim i heterohromatinskim pokazateljima, koji omogućavaju mnogo precizniju distinkciju izmedu endemskih i srodnih vrsta u slučajevima kada su hromosomski broj i ploidija na istoj razini. Ova klasifikacija omogićava bolju kategorizaciju endema, posebno šizoendema. Dosadašnja iskustva su pokazala da je neophodno reaktuelizirati takav pristup, što su uradili najprije Favarger i Siljak-Yakovlev 1986, a zatim, nakon uključivanja najnovijih citogenetičkih markera, unaprijedili Siljak-Yakovlev i Peruzzi 2012.

 • Citogenetička kategorizacija endema


                                     

3. Područja naglašenog endemizma

 • Šume Nove Kaledonije
 • Kserotermne šume na Havajima;
 • Kserotermne listopadne šume na Madagaskaru;
 • Kwongan vrištine u Australiji;
 • Vegetacija finbosa u Južnoj Africi;
 • Tropske kišne šume na Havajima;

U Evropi, jedan od centara endemizma je i dinarski krš.

                                     

4. Vanjski linkovi

 • Juan J. Morrone 1994. "On the Identification of Areas of Endemism" PDF. Systematic Biology. 43 3: 438–441. doi:10.1093/sysbio/43.3.438. Arhivirano s originala PDF, 3. 4. 2012. Pristupljeno 15. 12. 2015.
 • CDL Orme, RG Davies, M Burgess, F Eigenbrod; et al. 18. 8. 2005. "Global hotspots of species richness are not congruent with endemism or threat". Nature. 436 7053: 1016–9. Bibcode:2005Natur.436.1016O. doi:10.1038/nature03850. PMID 16107848. CS1 održavanje: više imena: authors list link
 • JT Kerr oktobar 1997. "Species Richness, Endemism, and the Choice of Areas for Conservation" PDF. Conservation Biology. 11 55: 1094–1100. doi:10.1046/j.1523-1739.1997.96089.x. JSTOR 2387391. Arhivirano s originala PDF, 9. 8. 2017. Pristupljeno 15. 12. 2015.
                                     
 • Pančić, J. 1874. Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Cephalotaceae, a jedina vrsta je trajnica Cephalotus follicularis, australski endem sa krajnjeg jugozapada Zapadne Australije. To je mala insektivorna mesožderka
 • Beck, G. 1887 Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Visiani, R. 1881 Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • bosanskohercegovačkim Dinaridima. Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Visiani, R. 1847. Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Emblingija je višegodišnji polugrm, koji je endem Zapadne Australije. Angiosperm Phylogeny Group 2016 An update of the
 • Biečić, V. 1953. Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Schott, H. 1852. Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Murbeck, S. 1891 Šilić Č. 1990 Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86 - 01 - 02557 - 9. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi
 • Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Jedina vrsta Austrobaileya scandens je endem u vlažnim tropskim šumama sjeveroistočnog Queenslanda u Australiji, na nadmorskim
 • molecular - cytogenetic analysis. Pl. Syst. Evolution 252: 97 109. Endem Endemizam Bosanskohercegovački endemi Armija Republike Bosne i Hercegovine Bosanci Rat u Bosni
                                               

Cowdenbeath FC

Cowdenbeath Football Club je profesionalni nogometni klub smješten u gradu Cowdenbeath, Škotska. Trenutno nastupa u League Two, četvrtom rangu škotskog nogometa. Klub je osnovan 1881. godine nakon spajanja dva kluba Cowdenbeath Rangers i Cowdenbeath Thistle. Najveći uspjesi kluba su osvajanje Prve Divizije 1914, 1915. i 1939., te osvajanje Druge Divizije 2012. Od 1917. godine domaće utakmice igra na stadionu Central Park. Prethodno je igrao na stadionu North End Park.

Users also searched:

...

Čovječja ribica Projekti BHHUTRA.

Naziv vrste Species name: Sendtnerova pušina. Populacija Population: Igman. Areal: Endem Dinarida: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija. Planina Prenj Download Zeleni Neretva. Endem je Dinarida, nalazi se pećini. Vjetrenici u Popovom polju i na izvoru. Krušnice u Bosanskoj Krupi. s arctos bosnicus. Bosanske šume. Noblik Edelstahl Turner Zangen KüChen Doppel Spatel Brot Und. JADRANSKI ENDEM IZUMIRE, SITUACIJA JE ALARMANTNA: Ako vidite ovo plemenito biće, odmah dojavite njegovu lokaciju. LIMFNA DRENAŽA – PRESOTERAPIJA – Osteo Medic. Čovječja ribica endem je podzemnih slatkovodnih staništa dinarskog krša. Na njezin opstanak u prirodi utječu čovjek i klimatske promjene.


...