Back

ⓘ Medicinske klasifikacije
                                               

Medicinska informatika

Medicinska informatika je naučna disciplina koja se bavi teorijom i praksom informacijskih procesa u medicinskom radu, pri čemu se pod informacijskom procesima misli na obuhvaćanje, prijenos, pohranu i pretvorbu podataka, to jest na obradu podataka u najširem smislu. Budući da je znanje bitan činilac u rješavanju medicinskih problema, može se reći da se medicinska informatika bavi postupcima za baratanje medicinskim podacima, obavijestima i znanjem u svrhu rješavanja medicinskih problema i odlučivanja u zdravstvu te ih se može putem računalnih mreža učiniti dostupnim širokom krugu korisnik ...

                                               

Dijagnoza

Za ostala značenja pogledati: Dijagnoza čvor Dijagnoza je izraz koji se u medicini koristi za prepoznavanje bolesti. Dijagnozu postavlja ljekar na osnovu anamneze dobiveni podaci o bolesniku i njegovoj bolesti, te simptoma i rezultata različitih morfoloških i funkcionalnih pretraga. Najjednostavnije metode pretrage su fizikalne - inspekcija, palpacija, perkusija i askultacija. Nešto složenije su laboratorijske i one zbog kojih se bolesnik podvrgava pregledu uz pomoć različitih medicinskih aparata. Razlikovanje različitih bolesti se naziva diferencijalna dijagnoza.

                                               

MKB 10

MKB-10, je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu. Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike. Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku. Začetak ovog medicinskog klasifikacijskog sistema je u 1900. godini, a danas je u upotrebi deseta revizija ICD-10 koju je 1992. godine objavila Svjetska zdravstvena organizacija. MKB predstavlja tipičnu hijerarhijsku klasifikaciju. Sve medicinske bolesti, stanja i postupci u prvoj su nivou klasifikacije p ...

                                               

Medicina

Medicina je naučna oblast čiji su predmet interesovanja zdravlje i blagostanje živih bića, najprije podrazumjevajući zdravlje čovjeka, a potom i zdravlje nekih redova životinja. Riječ medicina porijeklom je iz latinskog jezika i znači lijek, a upotrebljava se i izraz ars medicina kao umjetnost liječenja. Zasnovana je dva principa: teorijsko-istraživačkom i praktičnom, ili često nazvanim, kliničkim principom. Teorijsko-istraživački princip će omogućiti da se odredena oblast, bolest, urodena mana ili stanje definiše, detaljno prouči i nakon izvršenih testova uputi na zaključivanje. Zaključen ...

                                               

Muzafer Mujić

Muzafer Mujić je bosanskohercegovački ljekar i fiziolog poznat po svojim doprinosima u klasifikaciji simpatomimetičkih lijekova i komparativnoj farmakodinamici imidazolina. Profesor je emeritus na Univerzitetu u Sarajevu i glavni urednik Bosnian Journal of Basic Medical Sciences.

                                               

Glavobolja

Glavobolja je akutan ili hroničan bol u glavi koja je ujedno i najčešća tegoba koja pogada ljudsku rasu. Najčešće se javlja u dobi izmedu 25 - 35 god. Kao i u drugim dijelovima tijela bol daju one strukture koje imaju senzitivne bolne završetke.

                                     

ⓘ Medicinske klasifikacije

Postoji više klasifikacijskih sistema koji se odnose na oboljenja i procedure sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj praksi. Već je uobičajeno da se rutinski koristi Deseta revizija MKB klasifikacije gdje su oboljenja i stanja predstavljena alfanumeričkim trocifrenim ili četvorocifrenim kodom. ICD-10 Procedure Coding System je dio ove klasifikacije koji se koristi za kodiranje procedura. Najnovija verzija uvodi takozvano alfanumeričko kodiranje te ostavlja prostor za dodavanje novih kodova ukoliko je to potrebno. Kodovi iz ove klasifikacije se koriste u DRG klasifikacijskom sistemu za kreiranje potrebnih kodova shodno pravilima koja su utvrdena za ovu klasifikaciju.

                                     

1. Medunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstenih problema

MKB predstavlja tipičnu hijerarhijsku klasifikaciju. Sve medicinske bolesti, stanja i postupci u prvoj su nivou klasifikacije podijeljeni na 21 kategoriju, pretežno prema etiologiji i anatomskom sistemu npr. bolesti probavnog sistema, bolesti urogenitalnih organa. U sljedećim nivoima podjele glavne se kategorije dalje hijerarhijski dijele sve do definiranja egzaktnih dijagnoza. Šifra MKB je alfanumerička oznaka koja se sastoji od četiri polja, od kojih je prvo polje slovno, preostala tri polja su brojčana, a zadnje polje je od ostalih odijeljeno tačkom. Troznakovne kategorije MKB šifriraju sve osnovne skupine dijagnoza bolesti, stanja i postupaka, a četveroznakovne kategorije šifriraju zadnju razinu podjela bolesti, stanja i postupaka. Brojčani dio šifre odgovara sistemu serijskog šifriranja s unaprijed zadanim rasponom brojeva, što omogućuje buduća proširenja i promjene bez korjenite izmjene šifrarnika.

                                     

2. MKB 10

MKB-10, je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu. Začetak ovog medicinskog klasifikacijskog sistema je u 1900. godini, a danas je u upotrebi deseta revizija ICD-10 koju je 1992. godine objavila Svjetska zdravstvena organizacija.

                                     

3. CD-10

CD-10 Procedure Coding System ICD-10-PCS je samostalni sistem za kodiranje procedura. Ne postoji druga internacionalna klasifikacija koja bi se mogla uporediti ili sa kojom je u relaciji. Sistem je ureden tako da komprimira opise procedura u kod sastavljen od sedam karaktera.

ICD-10-PCS je klasifikacijski odnosno sistem za grupiranje procedura.

                                     

4. Diagnosis-Related Group

Diagnosis-Related Group je sistem koji klasificira sve bolničke slučajeve u oko 500 grupa. DRG se zasniva na" grupiranju" baziranom na MKB dijagnozi, proceduri, starosti i spolu te prisustvu komorbiditeta. Svrha sistema je da procijeni koliko se u pojedinim bolnicama plaća za istu uslugu jer se očekuje da iste bolesti trebaju koštati isto u različitim zdravstvenim ustanovama.

DRG se može dalje grupisati u Glavne dijagnostičke kategorije The Major Diagnostic Categories-MDCs. Ove kategorije su formirane na osnovu podjele na sve moguće glavne dijagnoze iz MKB klasifikacije i dijele se medusobno u 25 ekskluzivnih dijagnostičkih područja. Svaka dijagnoza iz pojedine MDC bi odgovarala jednom organskom sistemu ili jednoj etiologiji bolesti.

MDC 1 do MDC 23 su povezani sa posebnim medicinskim specijalnostima ovisno od glavne dijagnoze. Postoji nekoliko različitih sistema koji su razvijeni u SAD-u i u svijetu).

                                     

5. MKB klasifikacija u državama svijeta

Postoji više varijanti ove klasifikacije prilagodenih potrebama pojedinih zemalja. Najpoznatije su one koje se koriste u:

 • Australiji
 • Sjedinjenim Američkim Državama

Njemačka vlada implementira ovaj klasifikacijski sistem za praćenje pacijenata u skladu sa najnovijoj reformom zdravstvenog sistema G-DRG.

                                     

6. Internacionalna klasifikacija zdravstevenih intervencija

International Classification of Health Interventions je klasifikacija kreirana od strane Australian National Centre for Classification in Health NCCH kao prijedlog za internacionalnu klasifikaciju procedura prije svega namijenjenu zemljama koje nemaju klasifikaciju procedura. Ona treba da bude osnov za uporedivanje ovih zemalja sa zemljama u kojim su druge sofisticiranije procedure u upotrebi. ICHI sadrži 1421 numerisanu klasu intervencija u zdravstvu. Gotovo sve klase su grupirane oko slijedećih osovina: organskih sistema i specijalnosti, anatomske pozicije ili tipa procedure. Klase su kodirane listom brojeva od 1 do 1421 bez mogućnosti ubacivanja novih klasa. Procedure mogu biti manje ili više specifične kao na primjer:

 • 555 Transplantacija pluća
 • 954 Reparativne procedure na jetri

Kod 954 osim procedura sutura jetre podrazumijeva i transplantaciju jetre.

                                     
 • porijeklu i pomogla je u klasifikaciji životinja. Prvo posebno anatomsko istraživanje odvojeno od hirurškog ili medicinskog postupka rani komentatori
 • je smjesa dva izomera hemijskih spojeva iz grupe derivata ureje koje medicinski djeluje na smanjenje krvnog pritiska pa se koristi kao antihipertenzijski
 • različitim hemijskim klasifikacijama hemikalije mogu postojati u nekoliko agregatnih stanja. U večini slučajeva, hemijske klasifikacije su nezavisne od ovih
 • gastrointestinalnom traktu kod pacijenata koji su koristili indoprofen. Jedna medicinska studija iz 2004 je pokazala da bi indoprofen mogao pokazivati svojstva
 • Hematologija je biološko - medicinska nauka koja pručava krv i organe koji čine krvotvorni sistem. Hematologija istražuje uzroke, dijagnozu, liječenje, prognozu
 • odražavaju stav društva o stanju. Neke od struktura društva traže neutralne medicinske termina, dok drugi žele da takve koriste termine kao oružje zlostavljanja
 • svojih pacijenata. BMI je dizajniran da se koristi kao jednostavan način klasifikacije prosjeka sedentarne fizički neaktivne populacije, sa prosječnim sastavom
 • i fiziologiju čovjeka unatoč suvremenim - naučno prihvatljivijim klasifikacijama živog svijeta Unutar svake od ovih posebnih oblasti, moguće je izdvojiti
 • Fritz Wiedemann sa švicarskog medicinskog istraživačkog centra Boehringer Mannheim. Naknadno je bio odobren za medicinsku upotrebu u SAD, 1995. Tako je

Users also searched:

46.90 nespecijalizirana trgovina na veliko, f43 lecenje, klasifikacija djelatnosti bih 2006, klasifikacija djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti,

...

Novosti Privredna komora ZDK.

Medicinske i zdravstvene nauke. Naučno polje. Osnovna medicina Klasifikacija kozmetičkih preparata. Kozmetički sastojci sirovine masne. Kreiranje resursa za obeležavanje dijagnoza u medicinskim. Apotekama, banjama, radnjama medicinske opreme, te ostalim subjektima u vidu rječnika medicinskih pojmova, bazom medunarodne klasifikacije bolesti,. Klasifikacija djelatnosti BiH 2010. Klasom 5. obuhvaćeni su uglavnom farmaceutski preparati i ostali preparati za medicinske ili veterinarske svrhe. Ova klasa obuhvata, naročito: − higijenske. KPPD BiH 2016 Agencija za statistiku BiH. Globalno harmonizovanog sistema klasifikacije i obilježavanja hemikalija a lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i.


...